Friday, July 15, 2016

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2016 Pengangkutan


Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan / Folio / Kerja Kursus Geografi PT3 2016 


Tajuk: Pengangkutan

Jenis Tugasan: Kajian Kes

Tugasan: Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang pengangkutan di kawasan tempat tinggal / sekolah anda.

Kajian tersebut hendaklah merangkumi perkara berikut:

1) Konsep dan takrifan sistem pengangkutan.
2) Bina jadual dan graf / carta pai yang sesuai tentang pengangkutan di kawasan kajian. (Jadual dan graf / carta pai tersebut hendaklah relevan dengan tugasan 3 dan 4)
3) Kenal pasti dan huraikan masalah pengangkutan yang dihadapi di kawasan kajian.
4) Cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan kajian.

Hasil tugasan calon tidak kurang daripada 300 perkataan.

Tarikh kerja kursus bermula: 18 Julai 2016 (Isnin)
Tarikh kerja kursus dihantar: 29 Julai 2016 (Jumaat)

*setiap sekolah mempunyai tugasan yang berbeza kerana tajuk yang diberikan adalah tajuk umum mengikut kawasan kajian masing-masing. ini adalah contoh jawapan tugasan mengenai Pengangkutan Jalan raya. rujuk semula pada guru geografi anda.*


Kerangka Pelaksanaan Tugasan

Terdapat 3 bahagian dalam Tugasan PT3 Geografi 2016 iaitu :

1. Perancangan (10 markah)

(a) Pelajar dikehendaki untuk menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh.
(b) Perancangan merangkumi :
 • Jadual Kerja
 • Objektif Kajian
 • Kaedah Kajian

2. Proses Awal (20 markah)

(a) Pelajar dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan.
(b) Keseluruhan data dan maklumat mestilah relevan dan asli.
(c) Proses awal merangkumi :
 • Borang Soal Selidik / Temubual (10-20 responden)
 • Data: jadual dan graf / carta pai  - tafsiran atau huraian dari borang soal selidik
 • Masalah pengangkutan yang dihadapi 
 • Cadangan penambahbaikan

3. Proses Akhir (70 markah)

(a) Melibatkan markah paling banyak dalam kajian. Pembahagian markah adalah seperti berikut :
 • Konsep (5 markah) 
  • Menghuraikan konsep dengan tepat berdasarkan sumber rujukan berserta contoh.
 • Jadual (5 markah) 
  • Mempunyai data, tajuk dan sumber. Jadual yang dibina mengikut susunan yang betul dan lengkap.
 • Graf / Carta pai (15 markah)
  • Graf / Carta pai yang dibina lengkap dan tepat berserta tafsiran
 • Masalah (20 markah)
  • Mengenalpasti dan menghuraikan tiga atau lebih masalah yang relevan dan tepat. Perlu ada fakta, huraian dan contoh.
 • Cadangan penambahbaikan (20 markah)
  • Memberikan pendapat secara kreatif dan kritis serta rasional. Perlu ada fakta, huraian dan contoh.
 • Penilaian umum (2 markah)
  • Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang gramatis. 

CONTOH KERANGKA KASAR PELAKSANAAN TUGAS / JADUAL KERJA
*ini hanya contoh sahaja. boleh ubahsuai mengikut format kaedah kajian anda*

HARI
TARIKH
AKTIVITI
CATATAN
HARI 1
Isnin
18 Julai 2016
- Menerima soalan dan panduan rubrik perlaksanaan kajian
- Tajuk: pengangkutan di kawasan kajian.
- Berbincang dengan guru bentuk pelaksanaan yang hendak dilakukan
HARI 2
Selasa
19 Julai 2016
· Taklimat tentang kajian
· membuat catatan hasil penerangan guru
HARI 3
Rabu
20 Julai 2016
· mula mengumpul maklumat dalam buku / internet mengenai definisi / takrifan dengan bimbingan guru
· berbincang dengan guru hasil maklumat yang diperoleh
HARI 4
Khamis
21 Julai 2016
· menyediakan borang soal selidik / temubual dengan bimbingan guru
·  waktu petang membuat temubual / soal selidik dengan jiran-jiran dan penduduk setempat mengenai pengangkutan di kawasan kajian.
·  dengan bimbingan guru
·   dengan rakan
HARI 5
Jumaat
22 Julai 2016
·  waktu petang membuat temubual / soal selidik dengan jiran-jiran dan penduduk setempat tentang masalah pengangkutan yang dihadapi di kawasan kajian.
·  dengan rakan
HARI 6
Sabtu
23 Julai 2016
·  membuat temubual / soal selidik dengan jiran-jiran dan penduduk mengenai cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan kajian.
HARI 7
Isnin
25 Julai 2016
·  membuat analisis daripada temubual / soal selidik 10 - 20 responden
·   menghasilkan bahan grafik yang sesuai - graf / carta pai
·  dengan bimbingan guru
HARI 8
Selasa
26 Julai 2016
·  menulis laporan daripada hasil kajian di hadapan guru.
·  di hadapan guru geografi
HARI 9
Rabu
27 Julai 2016
- menulis laporan daripada hasil kajian di hadapan guru.
- menyemak laporan kajian dan bahan grafik.
HARI 10
Khamis
28 Julai 2015
· membuat penambahbaikan
HARI 11
Jumaat
29 Julai 2016
· menghantar hasil kajian kepada guru


FORMAT LAPORAN / TUGASAN / KERJA KURSUS GEOGRAFI PT3 2016


Berikut adalah contoh format bagi Tugasan Geografi ini. anda boleh mengubahnya mengikut pada kesesuaian laporan anda. 

1. Tajuk kajian kes
2. Senarai Isi Kandungan
3. Penghargaan
4. Objektif Kajian 
5. Kaedah Kajian Kes
6. Pengenalan (Pendahuluan) mengenai sistem pengangkutan 
7. Masalah pengangkutan yang dihadapi di kawasan kajian
8. Cadangan penambahbaikan terhadap pengangkutan 
9. Rumusan
10. Borang Soal Selidik / Temu bual
11. Lampiran (gambar / dokumen) yang berkaitan 
12. Sumber Rujukan
*************************************

Tajuk: Pengangkutan di .................. (nama kawasan kajian anda)

Pengangkutan terbahagi kepada tiga jenis iaitu:
 • pengangkutan melalui jalan darat
 • pengangkutan melalui jalan air 
 • pengangkutan melalui jalan udara
Pilih antara tiga jenis pengangkutan tersebut yang paling utama dalam kawasan kajian anda. 

Objektif kajian: (contoh)
Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan untuk mengkaji pengangkutan di ................. (nama kawasan kajian anda):

1) Menyatakan konsep dan takrifan sistem pengangkutan
2) Menghuraikan latar belakang pengangkutan di ....... (kawasan kajian)...
3) Mengenalpasti dan menghuraikan masalah pengangkutan yang dihadapi di .............. (kawasan kajian)...
4) Menyatakan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di ........ (kawasan kajian)...

Kaedah kajian: (contoh)
Saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan membantu saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan lima (5) kaedah ini untuk menjalankan kajian. Berikut adalah kaedah kajian yang digunakan:

(a) Pemerhatian
Saya telah membuat pemerhatian terhadap kawasan kajian untuk mendapatkan maklumat tentang pengangkutan di kawasan kajian. Saya telah memerhati pelbagai jenis kenderaan pengangkutan darat di kawasan kajian. Contohnya ialah kereta, motorsikal, lori, kren (mengikut jenis-jenis pengangkutan di tempat kajian anda). 
*bergantung pada kawasan kajian anda sama ada berdekatan dengan kilang, sungai, laut, lapangan terbang, bandar maju, kawasan pembinaan, kem askar / pulapol (polis), sekolah, kolej / universiti, kawasan pelancongan: contohnya Bandar Hilir, Melaka banyak menggunakan beca*

Contoh kenderaan Pengangkutan Darat: 
 • Jalan Raya - Kereta, Lori, Motorsikal, Bas, Beca, Teksi, Treler, Basikal, 
 • Rel - Monorel, LRT, Kereta Api, Komuter, ERL, 
Contoh kenderaan Pengangkutan Maritim (Air / Laut):
 • Feri, Bot, Kapal, Sampan, Rakit, Motobot, Kapal Selam, Kargo,
Contoh kenderaan Pengangkutan Udara: 
 • Kapal Terbang, Helikopter, Belon Udara Panas, Roket, 

(b) Borang Soal selidik 
Saya telah menyoal selidik penduduk di kawasan kajian untuk mengkaji tentang pengangkutan di kawasan kajian. Saya telah memberi borang soal selidik kepada 20 orang responden dan memberi masa sebanyak 5 minit untuk menjawabnya. Saya telah mengutip borang tersebut dan menganalisanya seperti di bahagian lampiran.

(c) Kaedah Temubual
Saya telah memilih seseorang untuk dijadikan orang sumber untuk menceritakan kepada saya tentang jenis pengangkutan dan masalah pengangkutan yang dihadapi di kawasan kajian tersebut. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau mengemukakan soalan, meminta pandangan atau pendapat daripada orang tertentu. 

(d) Muat turun sumber dari buku dan internet
Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan. Selain itu, saya juga telah menggunakan Buku Teks Geografi Tingkatan 2 untuk memudahkan saya membuat kajian ini.

(e) Bimbingan Guru
Saya telah mendapat bimbingan guru Geografi, iaitu Encik/Puan/Cik ………………………….

contoh kaedah kajian lain : Perpustakaan, Rakaman Audio atau Visual


1. Konsep dan Takrifan Sistem Pengangkutan

Contoh huraian:

Pengangkutan boleh didefinisikan sebagai suatu konsep cara pemindahan daripada suatu tempat ke tempat yang lain (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007). Pengangkutan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu pengangkutan melalui jalan darat, pengangkutan melalui jalan air dan pengangkutan melalui jalan udara.

Menurut Katiman Rostam (2002), pengangkutan dapat diertikan sebagai suatu cara memindahkan barangan atau penumpang. Konsep pengangkutan boleh dikaitkan dengan nilai wang sekiranya ia digunakan bagi menjelaskan kos dan ia juga boleh dikaitkan dengan ruang jika ia digunakan bagi menjelaskan aspek lokasi. Pengangkutan mempunyai sistem yang tersendiri dan terdapat ciri dan pengaruh yang berbeza ke atas setiap kegiatan ekonomi penduduk. Sistem pengangkutan tersebut ialah sistem kereta api, jalan air, jalan raya atau kereta motor, pengangkutan jalan udara, saluran paip dan kaedah pengangkutan yang lain seperti ‘hovercraft’.

Menurut Wikipedia, pengangkutan merujuk kepada kenderaan yang membawa seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke satu tempat yang lain, biasanya pada jarak yang jauh berbanding jika berjalan kaki. Sistem pengangkutan biasanya boleh dibahagikan kepada beberapa pembahagian bergantung kepada cara ia bergerak, kuasa, dan lain-lain.
*sumber dari kamus online: [link]*

Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, pengangkutan ditakrifkan sebagai pembawaan (barang-barang) dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan awam  pula boleh didefinisikan sebagai sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang boleh digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang telah ditetapkan.
*sumber dari kamus online: [link]*

Menurut laman web 1Klik, Pengangkutan awam merupakan sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. 
*sumber dari 1Klik: [link]*


2. Pengangkutan di (Kawasan Kajian)

Anda harus menerangkan jenis-jenis pengangkutan yang hanya ada di kawasan kajian beserta dengan contoh. Huraikan satu atau lebih, jenis pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian anda sahaja. Pilih satu jenis pengangkutan utama yang digunakan di kawasan anda.

Mulakan huraian anda dengan perkataan berikut: Daripada pemerhatian yang dijalankan di kawasan kajian saya, terdapat beberapa jenis pengangkutan yang digunakan iaitu .................". Huraikan ciri-ciri setiap jenis pengangkutan yang anda pilih. 

Contoh huraian:

Sistem  pengangkutan  amat  penting  kepada  pembangunan  sesebuah  negara terutama untuk menghubungkan sesuatu tempat dengan tempat yang lain.  Kawasan kajian saya iaitu di ...(nama kawasan kajian)...  di mana tidak ketinggalan mengalami perkembangan dalam sistem pengangkutan.  

Sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian saya ialah pengangkutan darat iaitu jalan raya. Melalui pemerhatian saya di kawasan kajian, jalan raya merupakan pengangkutan utama.  Jalan raya utama di sini ialah ..(bagi nama jalan yang sentiasa sibuk dengan kenderaan) menghubungkan kawasan kajian dengan bandaraya / bandar / pekan / kampung.

Jaringan  jalan  raya  di  ..(kawasan kajian)..  adalah padat.  Jaringan  jalan  raya ini menghubungkan kawasan kajian  dengan kawasan persekitarannya seperti taman perumahan, pejabat-pejabat awam dan swasta  dan  sekolah-sekolah.  


2.1 Jadual dan graf bar @ palang /carta pai (contoh)

Hasil soal selidik tentang pengangkutan di kawasan kajian boleh menghasilkan data. Data ini kemudian disampaikan dalam bentuk jadual dan graf. Tulis tajuk jadual dan sumber data / maklumat. Graf yang lengkap mesti mempunyai tajuk pada paksi X dan paksi Y, serta tajuk graf (tidak perlu nyatakan sumber seperti pada jadual). Setiap graf mesti bersertakan jadual yang menunjukkan data terkumpul.

Jika di kawasan kajian terdapat beberapa jenis pengangkutan awam, anda boleh mendapat maklumat tentang bilangan responden yang menaiki jenis pengangkutan awam tersebut. Contohnya, "Daripada 20 orang responden, terdapat 10 orang pernah menaiki KTM komuter, 5 orang menaiki bas awam dan 15 orang pernah menaiki teksi." Jumlah keseluruhan data tidak semestinya 20 orang. Bina jadual dan lukis graf mudah daripada data ini.

Anda juga boleh mempersembahkan carta pai. Carta pai yang baik dilukis dengan menggunakan jangka sudut dengan tepat. Data ditulis dalam bentuk peratus. Label setiap sektor dengan peratus bukan nilai sudut. Jangan lupa petunjuk dan tajuk carta pai. Apabila ada carta pai, mesti ada jadual. Mengikut setengah buku teks, bahagian yang paling besar dilukis dahulu, diikuti yang kedua besar dan akhir sekali, bahagian yang terkecil.

*ada beberapa sekolah yang buat graf mengenai bilangan kenderaan. Sebab itu saya masukkan contoh ini. Bagi sekolah yang tak buat, tak perlu ikut contoh ini, skip dan teruskan kepada masalah pengangkutan*

Contoh huraian:

Di bawah menunjukkan bilangan dan jenis kenderaan yang menggunakan Jalan ......... di kawasan kajian dalam tempoh masa pemerhatian iaitu 2 hari dari jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengahari, 5.00 petang hingga 8.00 malam.

Contoh Jadual:

Jenis kenderaan
Masa
Masa
Masa
Masa
Jumlah
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
Kereta
43
59
65
82
249
Motorsikal
38
45
57
69
209
Van
20
23
28
30
101
Bas
2
4
3
7
16
Lori
18
16
20
23
77
Jumlah
139
137
133
211
520

Contoh Graf Palang:Contoh Carta Pai:

Cara yang paling senang nak buat info grafik seperti di atas, anda boleh membina graf palang atau carta pai dengan menggunakan Microsoft Excel di dalam perisian komputer masing-masing. 

2.2 Borang soal selidik

Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu keluar rumah membuat tinjauan di sekitar kawasan kajian. Perlu ada borang soal selidik. Dapatkan 10 - 20 responden untuk menjawab borang soal selidik tersebut. Analisa semua data yang ada dan jadikan maklumat tersebut kepada jadual dan graf (persembahan grafik).

Pastikan soalan di dalam borang soal selidik mengandungi perkara berikut:
 • maklumat responden
 • maklumat kajian: 
  • masalah pengangkutan yang dihadapi 
  • cadangan penambahbaikan 
Contoh Borang Soal Selidik 1

Contoh Borang Soal Selidik 2


BORANG SOAL SELIDIK
___________________________________________________________
Tujuan soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang Pengangkutan di *kawasan kajian*. Maklumat ini digunakan untuk membantu calon PT3 dalam membuat laporan Tugasan Geografi PT3 2016. Kerjasama tuan/puan sangat dihargai. Terima kasih.
__________________________________________________________
Sila tandakan (√) pada kotak berkenaan.

1.  Jantina:               Lelaki                              Perempuan

2.  Umur:                   21 – 30 tahun                   31 – 40 tahun
                                  41 – 50 tahun                   51 tahun ke atas

3.  Kaum:                   Melayu         Cina          India        Lain-lain

4.  Tempat tinggal:    *kawasan kajian*          Luar *kawasan kajian*

5. Jenis pengangkutan yang anda pernah naiki di *kawasan kajian*:
Bas            Komuter          KTM            Van             Bas Sekolah          Teksi
LRT           Limo               Motosikal

6.  Masalah pengangkutan di *kawasan kajian*:
Pencemaran udara                             Pencemaran bunyi        Pencemaran air
Kos bahan api meningkat                   Tambang mahal            Kemalangan
Keselamatan penumpang terancam     Jangka masa lama        Penipuan tambang 
Darjah ketersampaian rendah             Kesesakan lalu lintas     Kenderaan lama
Jalan rosak dan berlubang                 Jalan sempit

7.Cadangan untuk mengurangkan masalah pengangkutan di *kawasan kajian*:
Menguatkuasakan undang-undang         Kempen alam sekitar
Pendidikan alam sekitar                        Membuat jambatan “FlyOver”
Penggunaan petrol tanpa plumbum        Kursus pemanduan berhemah
Penggunaan bahan api alternatif           Mengurangkan kos operasi – beri subsidi     
Tempatkan polis / polis trafik / RELA     Membaiki jalan yang rosak
Kempen berkongsi kereta                      Kempen menggunakan pengangkutan awam
□ Memasang sistem perakam kamera       Kemudahan tempat letak kereta yang luas
□ Membesarkan jalan raya                       □ Memperbanyakkan pengangkutan awam  
Penggunaan alat penapis asap iaitu ‘catalytic converter’

Contoh lain borang soal selidik: [link], [link], [link], 


2.3 Kaedah temubual

Kaedah ini boleh juga digunakan untuk menemubual beberapa penduduk di kawasan kajian. Boleh lampirkan borang temu bual yang akan anda gunakan semasa menemu bual responden. 

Contoh Borang Temu Bual

Nama : ...................................
Umur : ....................................
Pekerjaan : ...............................

1. Apakah pengangkutan yang kerap digunakan di kawasan .............. *kawasan kajian*
    __________________________________________________________________

2. Apakah masalah pengangkutan yang dihadapi  di kawasan .......... ?

    _______________________________________________________________

3. Berikan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan ..........
   ________________________________________________________________


Tandatangan Responden


............................
( nama responden)      

Contoh skrip temu bual : [link], 

3. MASALAH PENGANGKUTAN DI KAWASAN KAJIAN

Bagi subtopik ini, anda harus membuat graf palang / bar atau carta pai dan menghuraikan graf tersebut mengikut dapatan anda. Semua maklumat dalam graf atau carta pai diambil dari data respondan dalam borang soal selidik. Semua data yang diperoleh dari borang soal selidik dimasukkan di dalam sebuah jadual. Jadual dibina berdasarkan masalah pengangkutan yang anda senaraikan dalam borang soal selidik. 

Contoh Huraian: 

Melalui kaedah soal selidik yang saya jalankan ke atas 20 orang responden, terdapat beberapa masalah pengangkutan telah dikenalpasti. Jadual masalah-masalah pengangkutan di *kawasan kajian* adalah seperti berikut:

Masalah Dihadapi
Bilangan
Pencemaran Udara
4
Pencemaran bunyi
6
Pencemaran Air
7
Kos bahan api meningkat
9
Keselamatan Penumpang
2
Jangka Masa Lama
9
Tambang Mahal
2
Kenderaan Lama
6
Kemalangan
8
Jalan sempit
9
Jalan rosak dan berlubang
1
Kesesakan lalu lintas
8
Penipuan tambang teksi
9
Darjah ketersampaian rendah
4
Sumber Data: 20 orang penduduk di *kawasan kajian*


Contoh Carta Pai

Contoh Graf Palang:

Setiap masalah hendaklah dihuraikan dengan betul mengikut nilai / peratusan yang paling tinggi kepada nilai / peratusan yang paling rendah. Mulakan huraian graf / carta pai anda dengan perkataan berikut:

"Melalui soal selidik yang saya lakukan, masalah-masalah pengangkutan yang terdapat di *kawasan kajian* antaranya ialah ..... *huraikan masalah yang paling tertinggi dalam borang soal selidik*..."

Contohnya:

Melalui soal selidik yang saya lakukan, masalah-masalah pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian saya antaranya ialah pencemaran udara iaitu sebanyak 80%. hal ini berlaku kerana disebabkan oleh ........

Pilih beberapa huraian yang berkenaan di dalam kawasan kajian anda di bawah ini dan gunakan setiap isi-isi tersebut dalam huraian anda.


Contoh huraian bagi tafsiran graf / carta pai:

1. Pencemaran udara 
 • Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan
 • Kenderaan awam seperti bas, lori dan teksi menggunakan minyak diesel kerana harganya yang lebih murah
 • pengangkutan yang menggunakan minyak diesel akan mengeluarkan asap yang lebih banyak berbanding dengan penggunaan minyak petrol tanpa plumbum dan menghasilkan jelaga hitam semasa pelepasan asap ekzos
 • Gas-gas utama yang dilepaskan oleh kenderaan ialah nitrogen oksida, karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida
 • Kandungan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang dilepaskan daripada kenderaan menjejaskan kualiti udara dan boleh menyebabkan fenomena hujan asid 
 • Debu dalam asap menjadi punca kejadian jerebu. Jerebu boleh  memudaratkan kesihatan manusia terutamanya mereka yang menghadapi masalah pernafasan

2. Pencemaran Bunyi
 • pemandu bas gemar membunyikan hon yang amat kuat dan bunyi enjin yang kuat
 • Pertambahan bilangan kenderaan menyebabkan pencemaran bunyi yang boleh menggangu ketenangan dan kententeraan penduduk bandar
 • Kerja-kerja pembinaan infrastruktur pengangkutan menghasilkan bunyi bising
 • Perkhimatan udara menghasilkan bunyi bising apabila kapal terbang berlepas dan mendarat
 • Penduduk yang tinggal berhampiran dengan jalan raya utama dan lebuh raya mengalami keadaan yang bising dan ketenteraman emosi mereka akan terganggu

3. Pencemaran Air
 • Pembinaan pelabuhan boleh mengakibatkan pencemaran air - berlaku apabila kerja-kerja penambakan laut dilakukan. Laut menjadi keruh kerana tercemar oleh kelodak - menjejaskan kualiti dan hidupan air
 • Perkembangan perkhidmatan perkapalan - berlaku tumpahan minyak dan pembuangan sisa dari kapal di perairan laut atau di pelabuhan
 • Air sungai yang tercemar - hasil hakisan air boleh menjejaskan kualiti air dan hidupan akuatik

4. Kenderaan Lama
 • memakai kenderaan lama seperti bas dan teksi serta tidak memberikan servis / tidak menyelenggara kenderaan yang digunakan
 • Perkhidmatan pengangkutan seperti bas, teksi atau van sekolah yang telah berdaftar 10 hingga 15 tahun dikategorikan sebagai kenderaan lama
 • penumpang kurang selesa untuk menaiki kenderaan tersebut i.e. kusyen koyak tidak diganti, penghawa dingin tak servis, bunyi bising
 • Oleh kerana kenderaan yang digunakan selalu rosak, ia selalunya tidak menepati masa dan lewat untuk sampai pada perhentian bas seterusnya
 • mengalami kerosakan enjin dan brek dan menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya
 • Nilai menghargai masa harus dipupuk dalam kalangan pemandu-pemandu pengangkutan awam

5. Kemalangan
 • sikap pemandu kereta, bas atau teksi yang tidak berhati-hati apabila memandu 
 • Inginkan keuntungan, pemandu bas atau teksi akan memandu dengan laju agar cepat sampai ke destinasi dan mendapat ramai penumpang 
 • memandu dengan tidak berhati-hati, mengantuk semasa memandu, dan tidak berhemah sehingga menyebabkan kemalangan terjadi
 • menyalahgunakan lebuhraya yang dibina untuk berlumba-lumba tanpa memperdulikan undang-undang
 • kemalangan-kemalangan ngeri kini sering berlaku di lebuh raya yang baru dibina
 • Kemalangan yang melibatkan pelajar sekolah berlaku kerana bas sekolah yang dinaiki terlalu penuh sehingga menyebabkan penumpangnya terpaksa berdiri di tangga bas. Situasi seperti ini amat bahaya dan berisiko kepada berlakunya kemalangan.

6. Kesesakan Lalu Lintas
 • pada waktu-waktu puncak iaitu di awal pagi (7.00 hingga 8.00 pagi) dan waktu petang (4.00 hingga 6.00 petang)
 • contoh: waktu pagi ketika bertolak untuk ke sekolah atau ke tempat kerja. waktu petang ketika pulang daripada sekolah atau tempat kerja
 • kerap berlaku semasa musim perayaan atau cuti persekolahan
 • perkhidmatan bas dan teksi gagal beroperasi dengan baik
 • kesesakan berlanjutan selama 2 hingga 3 jam ketika waktu puncak
 • Pengguna dan pemandu haruslah bijak dalam menguruskan masa dan mengatur strategi agar tidak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas

7. Kos Bahan Api meningkat 
 • kesan daripada kenaikan harga minyak dan diesel 
 • Harga petroleum semakin meningkat menyebabkan tambang pengangkutan awam seperti teksi, LRT, komuter, bas ekspres, bas sekolah dan van meningkat
 • membebankan pengguna dari golongan yang berpendapatan rendah

8. Tambang Mahal / Penipuan
 • tambang LRT, bas dan teksi semakin mahal dari tahun ke tahun
 • membebankan segelintir pengguna terutama bagi pengguna yang bekerja jauh daripada tempat tinggal / pelajar yang tinggal jauh dari sekolah
 • Tambang bas / teksi / komuter / LRT semakin meningkat iaitu sebanyak RM **** sehala daripada Stesen Bas .... ke Sekolah ..... berbanding harga RM ***** dahulu.
 • Anggaran perbelanjaan bulanan untuk tambang bas / van sekolah ialah antara RM 50 hingga RM 100 bagi seorang penumpang
 • tambang bas sekolah yang mengenakan RM ** untuk seorang pelajar walaupun jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, ia telah menjadi satu beban yang agak berat 
 • teksi dan bas-bas mini mengenakan bayaran yang agak tinggi. 
 • tidak menggunakan meter - pemandu teksi kenakan tambang sesuka hati-lebih mahal terutama pada pelancong.
 • Sikap sesetengah pihak tertentu yang menaikkan tambang seharusnya dikenakan tindakan yang sewajarnya

9. Timbunan Sampah-sarap di Sepanjang Jalan Raya
 • Keadaan ini berlaku biasanya di kawasan pasar tani dan pasar malam
 • mengakibatkan pembiakan nyamuk aedes, tikus dan lalat yang dikhuatirkan penyakit berbahaya merebak kepada penduduk yang tinggal berhampiran

10. Keselamatan penumpang terancam
 • Pemandu sering memandu secara merbahaya seperti membrek secara mengejut
 • kes-kes seperti merompak, rogol, bunuh dan ragut telah banyak berlaku disebabkan pemandu bas atau teksi menurunkan penumpang di tempat yang tidak selamat
 • lokasi stesen bas jauh dari kawasan perumahan. 
 • Ramai penduduk tinggal jauh daripada laluan bas henti-henti.
 • contoh lain, pemandu bas telah meneruskan perjalanan sebelum sempat penumpang turun dari bas dan menyebabkannya terjatuh sehingga cedera
 • Bas / van sekolah yang dinaiki oleh pelajar-pelajar melebihi muatan.
 • nilai bertanggungjawab wajib ada pada setiap pemandu pengangkutan terutamanya bas dan teksi untuk sentiasa berhati-hati semasa memandu

11. Bencana Alam
 • pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan akan ditebang untuk pembinaan lebuhraya
 • Pembinaan lebuh raya telah menyebabkan berlakunya kejadian hakisan, tanah runtuh, dan gelongsoran tanah. 
 • Kerja-kerja meratakan cerun, menarah susuh bukit dan meneres tebing curam telah menyebabkan kejadian tanah runtuh kerana struktur tanah yang longgar dan tidak stabil
 • flora dan fauna juga mengalami kepupusan. apabila pupusnya flora dan fauna, tanah runtuh juga akan berlaku kerana apabila turunnya hujan, tumbuhan dan pokok tidak dapat menadah air hujan dan ia akan diserap oleh tanah dan akan menyebabkan tanah runtuh

12. Darjah ketersampaian rendah
 • LRT, KTM komuter, monorel - laluan tertentu - tidak meliputi semua kawasan. 
 • Kapal terbang hanya terbang ke destinasi-destinasi tertentu sahaja. 
 • Laluan bas henti-henti terhad - tidak meliputi kawasan yang luas - ramai penduduk tinggal jauh daripada laluan bas terutama di kawasan perkampungan

Nilai atau unsur patriotisme jangan dilupa. Antara contoh paling mudah,
"Nilai bertanggungjawab oleh pemandu pengangkutan awam terutamanya bas dan teksi untuk sentiasa berhati-hati semasa memandu. Kita sebagai pengguna jalan raya di ...... hendaklah bekerjasama untuk mengurangkan masalah pengangkutan di sini"

Perkembangan pengangkutan telah mempengaruhi alam sekitar. Sistem pengangkutan membawa banyak kebaikan kepada manusia. Walaubagaimanapun, kita harus menggunakan pelbagai cara untuk mengurangkan kesan negatif perkembangan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar. Kita sebenarnya patut bersyukur dengan kemudahan jalan raya yang disediakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, kita sebagai pengguna jalan raya hendaklah bekerjasama untuk mengurangkan masalah pengangkutan. Saya sebagai penduduk *kawasan kajian* tetap bersyukur walaupun terdapat banyak masalah kerana dengan adanya pengangkutan ini telah membantu penduduk di sini bergerak ke tempat lain dan memudahkan mobiliti penduduk di sini.


4. Cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan kajian

Dalam subtopik ini, cadangkan penambahbaikan yang berkaitan dengan masalah yang anda utarakan. Mesti berkaitrapat antara masalah dan cadangan. anda harus membuat graf palang / bar atau carta pai dan menghuraikan graf tersebut mengikut dapatan anda dalam borang soal selidik. Semua data yang diperoleh dari borang soal selidik dimasukkan di dalam sebuah jadual. Jadual dibina berdasarkan cadangan penambahbaikan yang anda senaraikan dalam borang soal selidik.

SILA PASTIKAN CADANGAN YANG DIKEMUKAKAN TERSEBUT ADALAH BAGI MENYELESAIKAN MASALAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBELUM INI.  


Contoh Huraian: 

Melalui kaedah soal selidik yang saya jalankan ke atas 20 orang responden, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenalpasti. Jadual cadangan penambahbaikan pengangkutan di *kawasan kajian* adalah seperti berikut:


Cadangan penambahbaikan
Bilangan
Menguatkuasakan undang-undang
4
Kempen alam sekitar
6
Membuat jambatan “FlyOver”
7
Pendidikan alam sekitar
9
Penggunaan petrol tanpa plumbum
2
Mengurangkan kos operasi
9
Kursus pemanduan berhemah
2
Penggunaan bahan api alternatif
6
Membaiki jalan yang rosak
8
Menempatkan polis / polis trafik di jalan sesak
9
Kempen berkongsi kereta
1
Kempen menggunakan pengangkutan awam
8
Memasang sistem perakam kamera
9
Kemudahan tempat letak kereta yang luas
4
Membesarkan jalan raya
1
Penggunaan alat penapis asap (catalytic converter)
2
Sumber Data: 20 orang penduduk di *kawasan kajian*

Contoh Carta Pai

Contoh Graf Palang:

Setiap cadangan hendaklah dihuraikan dengan betul mengikut nilai / peratusan yang paling tinggi kepada nilai / peratusan yang paling rendah. Mulakan huraian anda dengan perkataan berikut:

"Melalui pemerhatian saya berdasarkan borang soal selidik, kebanyakan penduduk tempatan mencadangkan supaya...."

Contoh huraian graf / carta pai:

1. Penguatkuasaan Undang-Undang
 • Pihak berwajib seperti Jabatan Pengangkutan Awam perlulah menguatkuasakan undang-undang agar pemandu yang melakukan kesalahan, iaitu menyebabkan kemalangan jalan raya dikenakan denda yang setimpal dengan perbuatan mereka. 
 • Mengikut Wikipidea, satu kesalahan mengikut Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987 iaitu “memandu secara melulu dan berbahaya hingga mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain” boleh dihukum penjara hingga lima tahun atau denda minimum RM 5,000 atau kedua-duanya
 • Jika kesalahan mereka berat sehingga menyebabkan kematian, mereka mestilah dihukum penjara agar mereka sedar akan perbuatan mereka dan memberi pengajaran kepada pemandu lain agar tidak mengulangi perbuatan sedemikian.

2. Penggunaan Petrol Tanpa Plumbum
 • menggunakan petroleum tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan ke udara
 • mengurangkan asap yang akan keluar daripada ekzos kenderaan bermotor
 • mengurangkan pengeluaran karbon monoksida
 • mengurangkan masalah pencemaran udara

3. Penapis Asap (Catalytic Converter)
 • Penggunaan penapis asap atau catalytic converter pada ekzos kereta akan mengurangkan pengeluaran asap yang berbahaya
 • boleh mengurangkan karbon monoksida yang dilepaskan dalam asap 
 • Alat ini dapat menukar karbon monoksida yang beracun kepada karbon dioksida
 • Para pengusaha bas dan teksi perlu bersama-sama menggunakan penapis asap ini ataupun terpaksa mengeluarkan sedikit kos dan tidak memikirkan keuntungan semata-mata
 • akhirnya akan mengurangkan pencemaran udara dan penyakit asma

4. Penggunaan bahan api alternatif 
 • Pada masa sekarang, semakin banyak kenderaan yang menggunakan NGV (Neutral Gas Vehicle), menggunakan diesel kelapa sawit, dan kereta hibrid (menggunakan bateri dan tenaga solar)
 • Stesen-stesen minyak di kawasan bandar juga telah menyediakan kemudahan NGV
 • usaha mengurangkan pencemaran udara akibat pelepasan asap hitam dari kenderaan bermotor

5. Kempen kesedaran
 • Melalui temubual saya dengan *******, beliau menyatakan bahawa kempen alam sekitar perlu diwar-warkan kepada penduduk di kawasan ini serta pemandu-pemandu pengangkutan yang terlibat agar mereka tidak terus mencemarkan udara dan bunyi
 • kempen mencintai alam sekitar boleh disampaikan melalui risalah atau disiarkan di televisyen dan radio
 • menyampaikan ceramah tentang kepentingan alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkan masalah alam sekitar.
 • Kempen–kempen terhadap penggunaan petrol tanpa plumbum, Catalytic Conventer dan penggunaan kenderaan awam perlu dilancarkan berterusan untuk memberi pengetahuan kepada penduduk
 • kempen berbasikal boleh dilancarkan

6. Pendidikan Alam Sekitar
 • Melalui temubual juga, saya mendapati bahawa pendidikan alam sekitar sangat penting dilaksanakan bagi penduduk di sini agar dapat mengurangkan pencemaran udara
 • Pendidikan ini boleh disampaikan oleh pihak tertentu seperti Majlis Perbandaran ****** *tulis nama majlis perbandaran di daerah kawasan kajian* melalui ceramah yang boleh diberikan kepada semua pemandu kenderaan ataupun melalui facebook majlis perbandaran itu sendiri
 • pelajar memahami kepentingan alam sekitar dan boleh menggunakan pengangkutan awam sendiri tanpa ibu bapa menggunakan kenderaan persendirian membawa anak-anak ke sekolah atau pulang dari sekolah
 • Pihak sekolah dan pihak kerajaan perlu bekerjasama mendidik pelajar-pelajar pendidikan alam sekitar supaya masalah-masalah pengangkutan akan dikurangkan

7. Melestarikan Alam Sekitar
 • Usaha menanam lebih banyak pokok-pokok di kawasan sekitar dapat menyerap gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan boleh mengurangkan pencemaran udara
 • Ia termasuklah projek ‘Green Belt’ (Kawasan Hijau) dalam perancangan bandar
 • Pokok-pokok ini boleh di tanam di sepanjang jalan raya. 
 • Selain daripada mengurangkan pencemaran, ini juga dapat mencantikkan kawasan.
 • Kerajaan seharusnya memastikan perancangan yang teliti dibuat sebelum membina sistem pengangkutan agar ia tidak memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar.

8. Penggunaan Kenderaan Berkuasa Elektrik
 • Penggunaan kenderaan awam berkuasa elektrik seperti LRT, monorel, dan komuter
 • memelihara alam sekitar kerana ia mengurangkan masalah pencemaran udara dan bunyi
 • mengurangkan bilangan kenderaan terutamanya pada waktu puncak dan seterusnya pengguna boleh sampai ke destinasi masing-masing dengan cepat dan selamat

9. Penggunaan Pengangkutan Awam
 • menggalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam seperti bas, komuter, monorel dan transit aliran ringan (LRT) untuk pergi ke sekolah, tempat kerja, pusat membeli-belah dan sebagainya
 • kadar pencemaran dan kesesakan lalu lintas akan berkurangan
 • mengurangkan bilangan kenderaan terutamanya pada waktu puncak dan seterusnya pengguna boleh sampai ke destinasi masing-masing dengan cepat dan selamat

10. Amalan Berkongsi Kenderaan
 • Penduduk yang tinggal berhampiran atau berjiran digalakkan untuk berkongsi kenderaan semasa pergi kerja
 • Amalan ini juga dapat mengurangkan bilangan kenderaan lalu dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa dan mengurangkan masalah pengangkutan

11. Kursus Pemanduan Berhemah
 • Kemalangan di jalan raya dapat dielakkan jika pemandunya memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati
 • Oleh itu, pihak syarikat pengangkutan atau pihak kerajaan boleh mewajibkan pemandu bas / van / teksi mengikuti kursus pemanduan berhemah 
 • tujuan - memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan mematuhi peraturan jalan raya

12. Pengurusan Trafik
 • Pihak polis trafik dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) perlu memperbanyakkan rondaan atau memantau dari semasa ke semasa jalan-jalan yang menjadi laluan utama kenderaan
 • perbanyakkan kamera "speedtrap" atau kamera Sistem Penguatkuasaan Automatik iaitu kamera AES (Automated Enforcement System) untuk memantau pengguna kenderaan 
 • pemantauan dilakukan supaya tidak ada pengguna yang memandu terlalu laju sehingga mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya
 • Tindakan undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan. Contohnya mengenakan denda atau saman yang tinggi kepada pengguna yang memandu melebihi had yang dibenarkan dan melanggar undang-undang jalan raya.

13. Kurangkan kos operasi
 • Pihak kerajaan perlu memberi subsidi seperti minyak diesel atau alat ganti yang banyak kepada pemandu pengangkutan awam agar tambang dapat dikurangkan 

14. Dasar pembangunan kerajaan
 • sistem tiket bersepadu - 1 tiket 1 Perjalanan
 • Mempertingkatkan perkhidmatan bas pengantara ke stesen rel
 • Menambah tempat letak kereta di stesen rel utama
 • Sistem Pengangkutan Pintar (ITS)
 • menambahkan kapasiti pengangkutan bas awam
 • menambahkan laluan bas
 • rujuk artikel -> [link]

PENTING: Setelah anda membuat huraian (jangan lupa nyatakan kaedah yang digunakan iaitu rujukan / soal selidik / pemerhatian / temubual), tulis nilai-nilai murni atau unsur patriotisme yang dipupuk untuk mendapat markah penuh. Contohnya,"Saya bersyukur pengangkutan di kawasan kajian saya telah memberi banyak faedah dari segi mobiliti, kos dan masa kepada penduduk setempat"
atau 
"Penduduk di kawasan kajian bersyukur kerana kemudahan kereta api elektrik disediakan berhampiran dengan tempat tinggal mereka..."

Nilai atau unsur patriotisme seperti bersyukur, berbangga, bertanggung jawab, bekerjasama mencintai, dan lain-lain boleh dipupuk.  Saya bersyukur pelbagai langkah sedang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk menjaga alam sekitar.  Saya berharap semua pemandu bas awam akan berhati-hati dan bertanggungjawab dalam pemanduan mereka untuk memastikan kemalangan tidak berlaku.


RUMUSAN

Kesimpulannya, saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan kajian ini dalam tempoh masa yang ditetapkan dengan lancar sekali. Dalam usaha menjalankan tugasan ini, banyak pengetahuan, pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. Saya juga memahami kepentingan pengangkutan kepada penduduk-penduduk di *kawasan kajian* saya.

Saya berharap agar pihak berwajib akan prihatin terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di *kawasan kajian*. Saya bangga kerana pihak berwajib berusaha memperbaiki perkhidmatan pengangkutan di *kawasan kajian*.

Akhir kata marilah sama-sama kita sebagai penduduk di *kawasan kajian* khasnya dan Malaysia amnya menggunakan jalan raya yang disediakan oleh pihak kerajaan sebaik mungkin agar kita semua tidak menghadapi masalah-masalah yang boleh menjejaskan kehidupan kita akibat daripada tindakan kita sendiri. Kita sepatutnya bersyukur kerana dikurniakan oleh Allah SWT negara yang aman merdeka dengan pelbagai kemudahan yang disediakan termasuk jaringan sistem jalan raya yang baik.

SUMBER RUJUKAN

Senaraikan sumber rujukan (5 markah) seperti internet, buku, jurnal, artikel, majalah, sumber orang dan sebagainya. Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian. anda haruslah menulis sumber rujukan dengan releven, betul dan pelbagai. anda juga digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul data. Contoh penulisan sumber rujukan:


Sumber rujukan
(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
 • buku
 • internet
 • akhbar
 • majalah
 • orang sumber
a. Buku
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
 • Mohamad Noordin Sopiee, 1967. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

b. Jurnal
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid (Isu), Mukasurat. 
atau
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Diperoleh (Tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.
 • Ishak bin Tadin, 1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”, dalam JSEAH. Vol 1. Mac 1960.

c. Ensiklopedia / Wikipedia
dari internet:
 • Judul artikel (Tahun). Dalam 'Judul Ensiklopedia'. Diperoleh (tarikh diperoleh) dari (url laman web artikel yang diperoleh)
dari buku:
 • Judul petikan. (Tahun penerbitan). Dalam Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

d. Akhbar
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat.
atau
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • (Tajuk akhbar) Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Diperoleh Julai 3, dari http://www.utusan.com.my/..../

e. Orang Sumber
 • Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun. No 21, Jalan Lundu 7, Taman  Beringin, 52000 Kuala Lumpur.
 • Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak, 68100 Selangor.

f. Temubual
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Temubual].

contoh:
 • Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Temubual]. 

g. VCD
Judul VCD. (Tahun penerbitan). [VCD]. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • VCD Language and verbal skills. (1976). [VCD]. Virginia: Association for Retarded Citizen. 

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. 

j. Majalah
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat. 

k. Sumber lain :
- artikel dari internet (Jenis sumber, alamat/punca sumber)
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

Internet
 • http://geocities.com/kamashara/unionsm.html
 • http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.html

l. Kamus 
Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. 

NOTA: nak lebih faham, boleh download cara penulisan sumber di sini

*************

Contoh Kerja Kursus Geografi - Pengangkutan

Terdapat beberapa contoh yang boleh digunakan sebagai rujukan. kebanyakan contoh yang saya jumpa berkaitan dengan Pengangkutan Awam dan Jaringan Sistem Pengangkutan. tetapi, anda masih lagi boleh menggunakan contoh tersebut sebagai panduan anda melengkapkan dan menyiapkan tugasan anda.
 • Pengangkutan Awam di Saujana Impian - [link]
 • Pengangkutan Awam, Bas dan Teksi di Lembah Keramat Ampang, Selangor - [link]

************

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!

Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh dicopy. anda faham erti copyright, kan? 

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:

1. Google chrome dan mozilla firefox user: guna tab menu browser (yang ada 3 garis) yang ada di bahagian atas sebelah kanan dan klik print. 
2. Boleh juga kalau tak nak print, save as guna pdf. 
3. Screenshot dan save sebagai picture.
4. Terus tekan CTRL-P untuk print terus.


Good Luck!


258 comments:

 1. Thank u so much
  Ur website has been the best
  Hope to see more of urs

  ReplyDelete
  Replies
  1. Welcome. I will try to finish it. Continue duin it this night.

   Delete
  2. tolong cepat ya
   cikgu

   Delete
  3. cikgu bolehkah cikgu menerangkan tajuk kerja kursus geografi sikit dan juga contoh kes pengangkutan di kawasan perumahan atau sekolah.please !!!

   Delete
  4. cikgu website cikgu sangat helpful untuk saya untuk menyiapkan kerja kursus sejarah pt3 2016.oleh itu,saya hendak mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu !!!

   Delete
  5. cotoh borang soal selidik

   Delete
  6. yup it helps alot

   Delete
  7. we want more about this sister

   Delete
  8. yes it is a best website forever

   Delete
  9. oh this is more adventure than kerja khurusus sejah...........

   Delete
  10. This is best blog ever...😘

   Delete
  11. terima kasih kak balqis.....harap boleh lengkapkan yang lain ya.....hahahah.lol

   Delete
  12. salam...semasa taklimat cikgu kata tak perlu ambik data bilangan kenderaan sebab graf yang nak dibuat adalah untuk melihat permasalahan sistem pengangkutan dikawasan kajian bukan jumlah kenderaan di kawasan tersebut....apa pandangan cikgu..

   Delete
  13. cikgu bila mari online ??? i'm waiting eagerly !!!
   esok I kena bermula menulis laporan..........tolong cepat sikit cikgu !!!

   Delete
  14. Hi cgu.balqis.... boleh tolong buat masalah sistem pengangkutan tak.? thanks..

   Delete
  15. Haah yg sy tau pn cmtu jgk. Jadual dan graf/carta pai berisi maklumat tntg cadangan pnambahbaikan atau masalah. Apa2 pun tnya la cikgu awk sbb cikgu awk yg akan tanda kertas ;)

   Delete
  16. CADANG DAN PENAMBAHBAIKKAN PENGANGKUTAN

   Delete
  17. boleh beri tambang mahal punya huraian tak terima kasih

   Delete
  18. tERIMA kASIH cIKGU.sKRG SAYA senang nak buat khurus.

   THIS IS THE BEST WEBSITE EVER!!!

   Delete
  19. Thkz..Skg bru senang Bt Krja Krsus PT3 Ge0grafi...coz da Rujukan..Bkn COpy2 lh..

   Delete
  20. thank you teacher...this blog help me a lot of thing to do in geografi....well....thanks very much teacher

   Delete
  21. wow...this is one good website 4 pt3 student to get more information...tq tchr BALQIS

   Delete
  22. cikgu ....boleh bagi contoh tafsiran tentang carta pai tak????

   Delete
  23. Thank You. It is so helpful

   Delete
  24. please buat mcm ni,
   tkn link then link yg kita tkn tu bkk kat page baru, bkn dipage yg sama. thank you.

   Delete
 2. knp xleh beri takrifan sistem pengangkutan? tu kan soalannya?

  ReplyDelete
 3. Nak tanye sikit ni... Kenapa byk blog sediakan borg soal selidik tentang pengangkutan awam ? Bukan ke umum ? tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. kebanyakan blog sediakan soal selidik mengenai pengangkutan awam sbb itu adalah hasil copy paste kerja kursus geografi pada tahun 2013. kena modified balik.

   Delete
 4. thank you miss balqis....

  ReplyDelete
 5. more please...

  ReplyDelete
 6. Thanks a lot! Very useful

  ReplyDelete
 7. I need masalah masalah pls help

  ReplyDelete
 8. CIKGU NAK CTH BORANG SOAL SELIDIK

  ReplyDelete
 9. boleh tak tunjukkan borang soal selidik

  ReplyDelete
 10. penghargaah mmg kena ada ehh

  ReplyDelete
  Replies
  1. kalau nak letak boleh letak. kalau tak nak pun takpe.

   Delete
 11. penghargaah mmg kena ada ehh

  ReplyDelete
 12. thank you soo much but one question is the laporan in essay form? i am confused in that part only...

  ReplyDelete
 13. cadangan penambahbaikan takde ke? thanks sgt membantuu!

  ReplyDelete
 14. hi my name is tinesh.i didnt get to do soal selidik plzz update your page cikgu

  ReplyDelete
 15. strong sentence

  ReplyDelete
 16. saya x berapa fham ...

  ReplyDelete
 17. Borang selidik nk buat mcm mna

  ReplyDelete
 18. objektif kajian mmg dlm bentuk point, ke perenggan?
  ty

  ReplyDelete
 19. bushka,good effort for me,tq

  ReplyDelete
 20. oh my god.. sejarah pun saya datang rujuk blog nih. geografi pun saya rujuk blog nih jgak. thank you so muchh. you helped me a lot !!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 21. Sy nak minta izin screenshot utk salin kat kertas ye.. Terima kasih

  ReplyDelete
 22. Soalan tnya psl pengangkutan bknnya pngngkutan awam. Tapi boleh jeke letak dua2 definisi?

  ReplyDelete
 23. Excuse me, is Latar Belakang a must to do?

  ReplyDelete
 24. tq so much =), x sabar tgu next update

  ReplyDelete
 25. Bila ye saya boleh dapatkan contoh panduan yang lengkap ?

  ReplyDelete
 26. Please update soon. Your blog seriously very useful.

  ReplyDelete
 27. Cikgu saya nak tanya, nak buat pengangkutan umum termasuk kenderaan sendiri macam mana ye?

  ReplyDelete
  Replies
  1. mestilah termasuk kenderaan sendiri

   Delete
 28. Cikguuuu bila nak abis update?

  ReplyDelete
 29. This website a lot helps me

  ReplyDelete
 30. When is the next update

  ReplyDelete
 31. Bagaimana membuat carta pai mengenai sistem pengangkutan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. dari soal selidik. kira jumlah undian dan buat peratusan dalam carta pai

   Delete
 32. cikgu tolong jelaskan tentang cadangan penambahbaikan pengangkutan

  ReplyDelete
 33. Cikgu , Boleh saya buat project ini mengenai Jalan Raya , seperti kerosakan

  ReplyDelete
 34. Tajuk Jalan Raya boleh ke digunakan cikgu .
  sebab Guru saya menyuruh saya membuat project ini mengenai Jalan Raya ..

  ReplyDelete
 35. thank q 4 the history assigment projek.n i really want 4 the geografi also plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  ReplyDelete
 36. 20 orang cari sorang2 gitu ke?

  ReplyDelete
 37. nak tanya bila boleh habis sbb nak jdkan contoh

  ReplyDelete
 38. WOW THANKS TEACHER BALQIS
  THE BEST GEO FOLIO BLOG EVER

  ReplyDelete
 39. bilakah boleh habis?

  ReplyDelete
 40. penilaian umum tu maksodnye kena wat karangan cam pt3 sejarah tu ke?

  ReplyDelete
 41. cikgu bolehkah saya tahu macam mana buat justifikasi dan tafsiran graf..pls cikgu ..uploud tonight

  ReplyDelete
 42. thank you sbb bgi panduan ni

  ReplyDelete
 43. banyak lagi kena buat ni

  ReplyDelete
 44. helpful sangatttttttttttttttttttttttttt

  ReplyDelete
 45. I love it . Kalau blh cpt sikit siapkan . Blh kan πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‰

  ReplyDelete
 46. Are you a teacher?

  ReplyDelete
 47. thanks cg....sy ska lman web ni...dya bnyk tnjuk cra mo buatnya sej & geo...:3

  ReplyDelete
 48. Best blog i've ever found.

  ReplyDelete
 49. Serius pening.... tugasan simple jer... tp masuk blog ni.. mcm2 kena buat.. cikgu srh buat lain dari yang blog ni tunjuk... hurmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ni cuma tunjuk ajar or rujukan camna nk buat je, Kalau cg suruh lain, ikut cg lah, yang tandanya cg .

   Delete
 50. thank q,plzzzzzzzzz give me others also

  ReplyDelete
 51. tq cikgu, been here since sejarah 2016

  ReplyDelete
 52. Cikgu . Cpt sikitπŸ˜‚

  ReplyDelete
 53. cik balqis boleh x ajar saya cara untuk buat blog secantik ini....ni id wc saya:Motor_Rosak .....saya ingin belajar cara membuat blog sebegini rupa....klau sudi ajr saya tolong msj ya

  ReplyDelete
 54. bila blh siap sebab saya nak printout

  ReplyDelete
 55. Thanks very much

  ReplyDelete
 56. Are u a teacher 😘😎

  ReplyDelete
 57. Minta maaf cikgu,tetapi boleh tak cikgu buat Di kawasan sentul.....thank you so much 😁😁 ....blog ini sangat bagus ....saya akan rate 5 star🌟🌟🌟🌟🌟

  ReplyDelete
 58. thanks a lot to giving the example tugasan do doing the kajian kes 2016 <3

  ReplyDelete
 59. thanks a lot to giving sample tugasan geografi
  <3

  ReplyDelete
 60. thanks alot to giving the sample georafi tugasan

  ReplyDelete
 61. itz very helpfl 2 continue my khusus .i really like it.

  ReplyDelete
 62. Thank you for your information

  ReplyDelete
 63. yang proses awal tu nak kene buat macam mana?

  ReplyDelete
 64. cikgu ini memang baik hati samapai sejarah dan geografi pun cikgu buat.saya tidak tahu macam mana saya nak membalas jasa cikgu ini.apapun cikgu memang betul betul menolong saya.sekarang pun saya tidak tahu macam mana mau buat jadual kerja terus saya terjumpa blog cikgu masalah saya selesai.CIKGU TERIMA KASIH BANYAK BANYAK

  ReplyDelete
 65. miss balqis pls unpload the rest thing as soon as u posible

  ReplyDelete
 66. carta pai n graf palang tu wajib buat ke

  ReplyDelete
 67. WOW...Itz really very helpfll 4 us..sorry cn i tell smethng..the kawasan kajian is really correct.sorry 4 ask thizzzzzzz....thnx..don"t take wronglyyy..bye..

  ReplyDelete
 68. Cikgu boleh post balik komen cikgu tentang sistem pengangkutan juga mengandungi pengangkutan pensendirian dan bukan hanya pengangkutan awam sahaja? saya nak tunjuk kpd kawan saya tapi komen tu dah hilang. jika boleh terima kasih byk2

  ReplyDelete
 69. CIKGU GUNA SOFTWARE APA UNTUK CREATE BORANG SOAL SELIDIK 1

  ReplyDelete
 70. thanks Admin...
  #merecik

  ReplyDelete
 71. Thankss cikgu πŸ˜™lepas dgr taklimat geo sy terus bukak blog cikgu sbb time buar sej blog cikgu sgt membantu.waaaa

  ReplyDelete
 72. Thanks teacher. LoveU πŸ˜‚

  ReplyDelete
 73. thank you for your great deed teacher waiting for next update

  ReplyDelete
 74. Stylo La sis walacia !!

  ReplyDelete
 75. Boleh tak tulis 'Jalan Rosak' di borang soal selidik ?

  ReplyDelete
 76. HATS OFF...ONCE AGAIN YOU HAVE MADE OUR LIVES EASIER

  ReplyDelete
 77. Thank u sis because share everything about geo...

  ReplyDelete
 78. Maklumat semua bagus da cuma nak tegur sikit. Right-click sis disable tk pe , cuma Sis boleh tak script balik bila tekan [Link] tu pergi ke New Tab tknak dia buka dalam satu tab yang sama ia memudahkan kerja sedikit. tk perlu nk click back untuk berpatah balik ke website blog akak ni. :)

  ReplyDelete
 79. tak boleh copy paste ke

  ReplyDelete
 80. cikgu...graf tuu kena kira bilangan kenderaan kerr...tq

  ReplyDelete
 81. cikgu,awak boleh tulis tentang

  ReplyDelete
 82. waaaaaa thank you😍harap dapat siap dengan cepat☺πŸ˜‹

  ReplyDelete
 83. A TO Z IN THIS BLOG.. DOUGHT CLEARED...ALL BY THS BLOG FOR SEJ N GEO...ALL THE BEST...HANS UP 2 TIS BLOGGER...BLOG NI CHUN TAU COMPARE 2 LAIN...CREATIVE,COLOURFUL ,ATTRACTIVE,FASCINATING...JUS WONT FORGET 2 TELL TTTTTQQQQQ V MUCH...NEXT ON UPDATING TIPS PT3 WILL BE TOO GRACEFUL..HMMM TATS IT FRM ME SIGNING OFF...BBBBYYYEEE...

  ReplyDelete
 84. cikgu berikan cadangan penambahbaikan.

  ReplyDelete
 85. Thank you very much to this blog owner... πŸ˜‡

  ReplyDelete
 86. Syukran katsiran:)

  ReplyDelete
 87. thanks a lot

  ReplyDelete
 88. Cikgu ,kami perlu mencari latar belakang kawasan kajian kah??????????

  ReplyDelete
 89. *~* Good luck for us !!!

  ReplyDelete
 90. thankyou. i love your blog sooo muchhh

  ReplyDelete
 91. this one so useful

  ReplyDelete
 92. nk mnta izin copy ;)) tq

  ReplyDelete
 93. very helpfull aaa thankyousomuch!

  ReplyDelete
 94. thank you so much yaa =)

  ReplyDelete
 95. nak huraian utk masalah jalan raya berlopak / lubang , haiwan yang berkeliaran , kekerapan bas , tiada lampu jalan . thankyou >< :)

  ReplyDelete
 96. Is very useful,but can faster complete ya??THANKS

  ReplyDelete
 97. cikgu, konsep pengangkutan mahu tulis maksud sahaja kah? apa maklumat yang boleh saya tambah dalam konsep??

  ReplyDelete
 98. this website is really helpful :) thanks cikgu

  ReplyDelete
 99. Cg saya cakap pencemaran udara saja yg bleh masuk jadi saya dpat point sikit saja dari sini btw cg dh tolong saya dekat sejarah
  TERBAIKLAH CGπŸ‘

  ReplyDelete
 100. thank cikgu...bleh tk tlg huraikan masalah banyak traffic light?

  ReplyDelete
 101. ITS SO HELPFUL AND IF CAN PLEASE GIVE ME A CONTOH ON CADANGAN PENAMBAHBAIKAN..PLEASE CIKGU BALQIS

  ReplyDelete
 102. Cikgu sya nk masalah keselamatan penduduk terancam contoh nya haiwan liar berkeliaran ngan kanak² bermain di tengah² jalan

  ReplyDelete
 103. tq a lot to your help
  sej pun ku rujuk awak punya blog kini geo pun ku rujuk awak punya blog

  ReplyDelete
 104. Apakah cadangan penambahbaikan pengangkutan?? Tolonglah cikgu....😲😲😲

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cari tmpat laen sama... jgn nk harap cik Balqis ni aje...

   Delete
 105. cikgu tolong msukkn contoh penambahbaikan.

  ReplyDelete
 106. Bila update samai habis cikgu

  ReplyDelete
 107. konsep dan takrifan tu kan, kita kena salin drpd sumber yang kita cari tu sebiji-sbiji dan tak boleh diubah, dan tak perlu masukkan contoh. betul tak?

  ReplyDelete
 108. pleaseeee update untk cdngn pulakk

  ReplyDelete
 109. cristiano ronaldoJuly 23, 2016 12:37 PM

  Boleh tak buat lebih detail lagi....������

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu....tolonglah tulis cara nak mentafsir carta pai....:)

   Delete
 110. nk contoh huraian masalah dan cadangan

  ReplyDelete
 111. cikgu boleh tunjukkan cara membuat laporan akhir yang selengkapnya......

  ReplyDelete
 112. thank you......

  ReplyDelete
 113. Terima kasih cikgu..
  Blog ini membantu dalam pelajaran...

  ReplyDelete
 114. thanks a lot cikgu

  ReplyDelete
 115. terbaik la cikgu..°_°

  ReplyDelete
 116. cik balqis boleh tak buat mcm ni,
  tkn link pastu link yg kita tkn tu bkk kat page baru bkn dipage yg sama.
  thank you

  ReplyDelete
 117. cikgu blh tak kita uabhsuai ayat cadangan penambahbaikan itu?

  ReplyDelete
 118. boleh bagi saya huraian untuk kenderaan tidak mematuhi undang undang jalan raya

  ReplyDelete
 119. tolong berikan huraian tentang masala kenderaan tidak mematuhi undang undang jalan raya

  ReplyDelete
 120. terima kasih banyak-banyak, ini banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan saya.Cikgu, bolehkah cikgu tolong memberitahu saya cara menulis kaedah pemerhatian dalam bahagian sumber rujukan?

  ReplyDelete
 121. nk tngok cnth konsep kajian

  ReplyDelete
 122. nk tngok konsep kajian yg lain

  ReplyDelete
 123. cikgu nak yg cadangan pnambahbaikan jalan raya rosak

  ReplyDelete
 124. Terima kasih cikgu balqis kerana menolong kami siapkan tugasan geografi...Harap allah swt membalas jasa baik cikgu

  ReplyDelete
 125. cikgu,boleh tulis tentang memperbaiki jalan yang rosak untuk cadangan penambahbaikan

  ReplyDelete
 126. Cikgu macam mana untuk buat sumber rujukan bagai risalah

  ReplyDelete

komen yang baik2 je taw!
thanks! arigatou! gracias! danke! gamsahabnida!
(✿◠‿◠)

Copyright © 2008-2020 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®