Thursday, June 25, 2015

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2015 Persetiaan Persekutuan


Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan/Folio/Kerja Kursus Sejarah PT3 2015 
Tajuk : Persetiaan Persekutuan 1895

*LIHAT TUGASAN 2016: Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2016 Bangunan/Binaan Bersejarah

Lihat juga : Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan EkonomiCalon PT3 tahun 2015 dikehendaki melaksanakan tugasan kerja kursus Sejarah berdasarkan dokumen Persetiaan Persekutuan 1895 selain perlu menghuraikan beberapa isi penting iaitu Faktor, Kesan dan Perkaitan dengan Perjanjian Persekutuan.Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut: 

(a) Tajuk kajian : *tajuk terpulang pada anda mengikut kreativiti sendiri*
     contoh : Persetiaan Persekutuan 1895

(b) Nama penulis - *Nama anda*

(c) Isi kandungan:

1) Pengenalan - Latar belakang Persetiaan Persekutuan 1895 
2) Menjelaskan faktor pemeteraian 
- Sila nyatakan 4 faktor punca atau sebab berlakunya Persetiaan Persekutuan 1895
3) Menganalisa kesan setiap setiap butiran perjanjian dalam persetiaan tersebut terhadap negeri-negeri Melayu 
- Sila nyatakan 4 kesan persetiaan Persekutuan terhadap Ngeri-Negeri Melayu
4) Hubung kait pembentukan persekutuan dan Kedaulatan Malaysia. 

(d) Rumusan - pengetahuan nilai/unsur patriosme dan harapan
  
(e) Menyenaraikan sumber rujukan - buku/internet/akhbar/majalah


PERANCANGAN KERJA 


JADUAL KERJA/SENARAI SEMAK
Bil
Tarikh
Perkara
Catatan
1
24 Jun 2015
Menerima taklimat daripada guru mata pelajaran Sejarah berkaitan penulisan tugasan

2
24 Jun 2015
Membuat rujukan awal ke laman web yang berkaitan dengan tajuk yang diberi sebagai persediaan awal

3

Mengenalpasti cara penulisan tugasan

4

Menentukan tajuk penulisan

5

Membuat rujukan lanjut berkaitan dengan tajuk tugasan menerusi internet, buku, majalah, akhbar, makalah, jurnal untuk mendapatkan bahan penulisan

6

Menulis kerangka kasar penulisan

7

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan guru dengan lebih teliti dan kemas

8

Menulis pengenalan

9

Menulis Faktor Pemeterian Persetiaan Persekutuan

10

Menulis kesan Persetiaan Persekutuan terhadap Negeri-negeri Melayu

11

Menulis Perkaitan Pembentukan Persekutuan dengan kedaulatan Malaysia

12

Rumusan pegetahuan nilai / unsur unsur patriotisme dan harapan

13
10 Julai 2015
Mengemas kini tugasan

14
10 Julai 2015
Semak dan hantar tugasanOBJEKTIF KAJIAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kajian ini, saya dapat: *contoh*
1. Menerangkan latar belakang Persetiaan Persekutuan 1895.
2. Menerangkan syarat-syarat Persetiaan Persekutuan.
3. Menerangkan faktor-faktor dengan terperinci pemeterian Persetiaan Persekutuan 1875.
4. Menerangkan kesan terperinci Persetiaan Persekutuan terhadap Negeri-negeri Melayu
5. Menyenaraikan perkaitan terperinci Pembentukan Persekutuan dengan kedaulatan
Malaysia
6. Memberi pengalaman yang bernilai semasa menjalani kajian tersebut.
7. Memberi pemahaman yang luas dan menyeluruh terhadap fakta sejarah.
8. Memupuk semangat patriotisme dalam diri sendiri dan juga kalangan generasi muda melalui kajian ini.


KAEDAH KAJIAN

Sebanyak 4 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik, iaitu: 

(a) Kaedah analisis dokumen/buku/akhbar

Saya juga turut merujuk dokumen/buku/akhbar dari ............ untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

(b) Kaedah penyelidikan Pusat Sumber 
Saya juga turut mengunjungi Pusat Sumber Sekolah untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. *Nyatakan jika anda juga melawat Perpustakaan luar dari sekolah, contohnya : Perpustakaan Negara*

(c) Muat turun sumber dari internet
Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

(d) Bimbingan Guru

Saya telah mendapat bimbingan guru Sejarah, iaitu Puan ………………………….


PROSES AWAL

cari beberapa bahan/sumber seperti buku, majalah, surat khabar ataupun bahan dari internet untuk dibawa ke sekolah. tunjukkan pada guru anda. 

KERANGKA KASAR PENULISAN


Bil
Tugasan
Butiran
1
Pengenalan
·     Menjelaskan syarat persetiaan Persekutuan 1895.
·     Mengatakan tujuan pemeterian Persetiaan.
·     Menyenaraikan struktur Pentadbiran Persekutuan 1896.
2
Faktor pemeterian
persetiaan
persekutuan
·     Menjelaskan semua faktor dengan terperinci syaratsyarat perjanjian persekutuan 1895 dari segi politik dan ekonomi
·     Faktor seperti masalah kewangan Pahang, kelemahan sistem residen, menyeragamkan pentadbiran serta memperlihatkan pertahanan dan keselamatan dan sebagainya.
3
Kesan persetiaan
persekutuan
terhadap negerinegeri Melayu
·     Menganalisis keseluruhan kesan dengan terperinci
·     Kesan terhadap poltik dan pentadbiran, ekonomi dan sosial
·     Kejayaan dan kelemahan sistem persetiaan persekutuan terhadap negeri-negeri Melayu
·     Contoh kesan seperti pemusatan kuasa residen, kemerosatan kuasa sultan dan kuasa pembesar Melayu dikurangkan
4
Perkaitan
Pembentukan
Persekutuan
dengan kedaulatan
Malaysia
·     Perkaitan terhadap persekutuan dengan kedaulatan Malaysia
5
Rumusan
·      Memberi pengetahuan
·      Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·      Harapan yang relevan
6
Rujukan
·      Buku / Akhbar / Majalah
·      Internet
7
Lampiran
Gambar /peta / dokumen


PENGENALAN


Jelaskan latar belakang mengenai Persetiaan Persekutuan 1895 dengan memberi gambaran keseluruhan kandungan penulisan/kajian anda. By the way, sudah banyak contoh yang ada di dalam internet, cuma kesahihan itu tak dapat saya janjikan. jika anda hendakkan sumber yang sah, cari maklumat ini di buku.

Contoh ringkas:


Latar Belakang Persetiaan Persekutuan 1895
Perjanjian persekutuan 1895 telah ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896 tentang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. NNMB atau Persekutuan 1896 terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang telah disatukan pada 1 Julai 1896. Pusat pentadbiran Persekutuan terletak diKuala Lumpur. Pentadbiran kerajaan Persekutuan dibahagikan kepada dua iaitu Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri yang diketuai oleh Residen Jeneral pertama Frank Swettenham (1896-1900). 

Antara syarat-syarat perjanjian ialah:

1.Raja-raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi sebuah persekutuan yang akan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB)

2. Raja-raja bersetuju menerima seorang pegawai British sebagai Residen Jeneral
3. Raja-raja bersetuju mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu
4. Raja-raja bersetuju membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan mengikut nasihat kerajaan British
5. Residen Jeneral bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat yang juga menjadi Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

Struktur Pentadbiran Persekutuan 1896 (NNMB)


Pesuruhjaya Tinggi British
(Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura)
Residen Jeneral
(berpusat di Kuala Lumpur-tinggal di Carcosa tahun 1898)
Residen
(Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang)

Dapatkan juga sumber mengenai Persetiaan Persekutuan 1895 dari sebuah buku perjanjian lama di Google Books. ianya sumber rujukan yang paling SAH dan diyakini.untuk dapatkan info seperti di atas, klik : Old Treaties and Documents of Malaysia, 1971-1965 

Contoh lain untuk latar belakang mengenai Persetiaan Persekutuan 1895

FAKTOR PEMETERAIAN PERSETIAAN PERSEKUTUAN

Anda perlu menyatakan 4 faktor lengkap serta huraian dan contoh. Jelaskan punca/sebab berlakunya pemeteraian "Persetiaaan Persekutuan 1895". 

Contoh: (buku teks Tingkatan 2, m/s: 45-46)

(a) Kelemahan Pelaksanaan Sistem Residen
 • Residen tidak diberikan panduan jelas untuk menjalankan tugas
 • Residen menjadi kuasa paling berkesan - kuasa mutlak
 • Pentadbiran setiap negeri tidak seragam kerana kebolehan dan cara pentadbiran Residen berbeza-beza
 • Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura gagal mengawal kuasa Residen kerana sibuk di Negeri-Negeri Selat.

(b) Krisis Kewangan Pahang
 • perbelanjaan negeri meningkat kerana Pahang terpaksa menanggung banyak hutang akibat kebangkitan rakyat (Dato Bahaman) yang menentang British pada tahun  1891 hingga 1895
 • negeri termiskin kerana jumlah penduduk dan hasil bumi yang kurang 
 • jika pahang digabungkan dengan negeri-negeri kaya seperti Perak dan Selangor masalah dapat diringankan

(c) Perkongsian Perkhidmatan Pakar
 • menjimatkan bayaran perkhidmatan pakar seperti jurutera, juru ukur dan doktor

(d) Mewujudkan keseragaman dan kecekapan pentadbiran
 • pentadbiran akan dijalankan mengikut arahan pusat
 • sistem pentadbiran, cukai, undang-undang tanah dan keadilan akan disatukan dan diselaraskan - menjimatkan kos pentadbiran
 • sistem perhubungan seperti jalan raya dan landasan keretapi antara Negeri-Negeri Melayu dapat dimajukan.
 • mewujudkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial

(e)    Faktor Keselamatan
 • mempunyai kemampuan dan keupayaan dari segi ketenteraan, khususnya dalam menjaga keamanan persekutuan tanpa mengharapkan bantuan luar
 • British bimbang kekacauan seperti Perang Perak pada 1875-an dan Kebangkitan Pahang 1891-1895 akan berlaku lagi

(f) Dasar British
 • ditubuhkan selepas kejayaan British dalam penubuhan persekutuan di Amerika Utara, India, Afrika, Australia dan New Zealand
 • memberi kebaikan politik, ekonomi dan sosial kepada British dan Negeri Melayu

KESAN-KESAN PEMETERAIAN PERSETIAAN PERSEKUTUAN

 • Residen Jeneral berkuasa dalam pentadbiran, kewangan dan cukai eksport
 • kerajaan pusat menubuhkan jabatan-jabatan yang diketuai pegawai-pegawai British seperti Jabatan Kehakiman, Jabatan Kewangan, Jabatan Perhubungan dan Perkhidmatan Awam
 • Penglibatan orang-orang Melayu adalah terhad
 • Sultan dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal (kecuali hal berkaitan agama Islam dan adat Melayu)
 • Kuasa sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri diambil alih oleh Residen Jeneral

Kesan-Kesan Kuasa Sultan Dikurangkan:
 • sultan-sultan Negeri-negeri Melayu Bersekutu tidak puas hati
 • tahun 1897 British bersetuju menubuhkan DURBAR iaitu Persidangan Raja-Raja Melayu bagi mengatasi masalah
 • ahli-ahli Durbar ialah;
  • Pesuruhjaya Tinggi
  • Raja-Raja Melayu
  • Residen Jeneral
  • 4 orang Residen (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang)
 • Durbar pertama diadakan pada 1897 di Kuala Kangsar, Perak
 • Durbar kedua didakan pada tahun 1903 diKuala Lumpur
Persidangan DURBAR II (1903) di Kuala Lumpur
 • Sultan Perak iaitu Sultan Idris (1887-1916) mendesak British tentang:
  • Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral
  • Mendesak kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan
  • Mendesak bilangan pegawai Melayu dalam  perkhidmatan kerajaan ditambah dan dilantik ke jawatan lebih tinggi
  • Mendesak Bahasa Melayu diiktiraf menjadi bahasa rasmi

Kesan-kesan desakan:
 • British menggantikan Durbar dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909
 • Jawatan Residen Jeneral digantikan dengan Ketua Setiausaha
 • British bersetuju menyerahkan semula kuasa mentadbir kepada Majlis Mesyuarat Negeri
 • Tahun 1903-1909 Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ialah Frank Swettenham
sumber : Nota Sejarah Tingkatan 2

Anda juga boleh melihat huraian lengkap di blog Cikgu Razak


PERKAITAN PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN DENGAN KEDAULATAN MALAYSIA


Anda boleh menghuraikan isi berikut:
 • Kejayaan dalam sistem pemerintahan iaitu dengan mencontohi sistem birokrasi barat
 • Kejayaan dalam pembangunan ekonomi
 • Peningkatan kemudahan asas dan kemudahan sosial

Contoh:
Antara perkaitan yang boleh dilihat dalam Pembentukan Persekutuan 1895 dan Kedaulatan Malaysia adalah, dahulunya Pembentukan Persekutuan memberikan kuasa sepenuhnya pada Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala urusan seperti ekonomi, kewangan, cukai, dan import eksport pula semuanya dibawah kuasa seorang Residen Jeneral.

Berbeza dengan Kedaulatan Malaysia kini, tiada lagi kuasa luar yang campur tangan dalam urusan pentadbiran Malaysia. Ianya dikendalikan sendiri oleh seorang Perdana Menteri ang dilantik melalui sistem demokrasi.

Dari segi agama pula, semasa Persekutuan 1895, Islam kekal sebagai agama rasmi dan pihak British tidak boleh campur tangan dalam urusan keagamaan. Ianya terus kekal sehingga zaman Malaysia berdaulat kini, di mana agama Islam kekal sebagai agama rasmi di Malaysia.

Anda juga boleh menggunakan beberapa contoh di bawah ini:

RUMUSAN

Contoh rumusan:
Tanpa kita sedari atau tidak, di sebalik peristiwa sejarah yang berlaku di negara terdapat nilai-nilai murni yang sangat berguna untuk kita jadikan pengajaran dan sempadan juga baik untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Malaysia yang telah mencapai kemerdekaan lebih dari 50 tahun telah menyimpan banyak peristiwa sejarah yang perlu dihayati dan dipelajari oleh generasi masa kini. Sesungguhnya nilai-nilai murni memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan pada hari ini agar ia mampu memberikan keamanan dan kesejahteraan negara, agama dan bangsa.

Sejarah sebenarnya telah meninggalkan kita dengan beberapa kisah untuk dijadikan tauladan dan sempadan. Dalam pada itu juga ada banyak nilai-nilai murni yang kita tidak perasan barangkali. Nilai-nilai murni yang ditinggalkan ini sebenarnya sangat berkait rapat dan sangat relevan dengan dunia hari ini. Justeru itu marilah kita menggunapakai nilai-nilai murni tersebut untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian dan pada masa akan datang agar ia menjadi contoh pula kepada generasi baru kita.

Antara Nilai-nilai Murni dalam Pembentukan Persekutuan
 • Bekerjasama
 • Taat Setia
 • Setiakawan
 • Persahabatan
 • Semangat nasionalisme
 • Berusaha

SUMBER RUJUKAN

Tulis sumber rujukan seperti dalam Tugasan Geografi.


[UPDATED]

Ada beberapa pelajar yang meminta JURNAL berkaitan dengan Persetiaan Persekutuan 1895. oleh itu, saya ada jumpa beberapa jurnal @ journal yang boleh digunakan untuk kerja kursus anda semua. 

---> Majlis Mesyuarat Persekutuan oleh Ahmad Kamal Arifin bin Mohd Rus
---> Jurnal Politik Federisme di Malaysia oleh Mohammad Agus Yusoff


klik link di atas dan anda akan jumpa pautan seperti di bawah dan klik mengikut arahan seperti gambar di bawah:
contoh lain tugasan lengkap Sejarah PT3 2015:

Diharap panduan/jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

sumber: musadun.com, blog cikgu razak
diedit dan diolah oleh saya sendiri!


Nak print senang je,

chrome dan mozilla user : guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf. 
Good Luck!308 comments:

 1. Thank you!! helped me a lot !! ~(^_^~)

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya ada satu tajuk tapi saya tak berapa pasti samaada kait tak dengan soalan...boleh tlg cadangkan tajuk yang sesuai ???

   Delete
  2. wei.asl masuk blog ni dier 'arrow' mouse bertukar..aq nak tuan blog ni setelkan cepat ae...trimas

   Delete
  3. tima kasih cikgu..terbaik...

   Delete
  4. Terima kasih you are the best

   Delete
  5. knp x boleh pn sya nk print?

   Delete
 2. Replies
  1. kalo perasan yg dkt ngn rumah..tapi bkn rumah.. yang 3 garis tuu

   Delete
  2. Ye kat situ. Klik print je. Settle :)

   Delete
  3. boleh lah tahan kesusahan sejarah from 3

   Delete
  4. boleh lah kesusahan bab sejarah ni..

   Delete
  5. lawak ke der

   Delete
  6. lawak ke der

   Delete
  7. kantoi f3....mok plagiat

   Delete
  8. tq very much!!!!but one question...kenapa x bleh print ataupun copy???

   Delete
  9. nak print boleh . cer tekan tiga line yang kat atas sekali belah kanan . nanti cari perkataan print.. ctrl+p . pahtu dah boleh . pastikan ada pdf .

   Delete
  10. haahax...nak nangis...sob sob...x fhm lh ...huhuhu..redha jadi dak pt3

   Delete
  11. MCM MANA NAK PRINT ISH

   Delete
  12. Thankz..it was so hard for our f3..i will use it carefully..

   Delete
  13. copy la masuk microsoft word

   Delete
  14. ITS HELP ME A LOT......

   Delete
  15. but how to print?/pls reply

   Delete
 3. thank you,amat berharga!!!btw mcm mana nk print satu2 je,taknak print semua?

  ReplyDelete
  Replies
  1. asal tak boleh print satu satu ?

   Delete
  2. Kalau reti bole print pilih2. Klo xreti kne print jela smua. Cuba la.

   Delete
  3. Tajuk apa yang sesuai untuk tugasan kali ini??

   Delete
 4. god bless ypu

  ReplyDelete
 5. maklumat ni tolong sy buat kajian kes,so..... TQ

  ReplyDelete
 6. why can't i print?

  ReplyDelete
 7. thanks a lot u make my job become more easier ^_^

  ReplyDelete
 8. HELP ME A LOT TOO... :) THANK YOU VERY MUCH !!!

  ReplyDelete
 9. I really got a lot of important imformation...
  thanks,gomawo,arigatou..
  ~(>_<)~

  ReplyDelete
 10. TQ,you've helped me allot... :-)

  ReplyDelete
 11. faktor tu kne buat point ke perenggan

  ReplyDelete
 12. Terima kasih sesangat ! Ia membantu saya :D

  ReplyDelete
 13. Terima kasih ats pertolongan tapi kwn2 jgn tiru smua ni bulat2 sbb boleh dikategorikan PLAGIAT yg akn menggagalkan kwn2. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Setuju. Kena bijak. Semua nie hanya contoh sahaja.

   Delete
 14. thank you soo muchh :D

  ReplyDelete
 15. tenkiu bebanyakkk . konfom a sejarah ni . Amin .

  ReplyDelete
 16. Thanks ya Sis ! I like your blog :') Geografi 2015 too .. Help me a lot , may Allah bless u

  ReplyDelete
 17. why i cant copy this??

  ReplyDelete
 18. Senang kerja budak2 sekolah zaman ni, google jee terus jumpa, print then hantar, kalau zaman saya dulu kami "korek" semua buku kat national or school libbary.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sama la dgn saya jugak. Hehe. Tapi cikgu diorg bijak. Nampak 100% plagiat kne tolak markah. Itu yg bahaya ;)

   Delete
 19. Terima kasih kerana membantu memberi idea kepada saya untuk melakukan tugasan sejarah pt3 2015 .

  ReplyDelete
 20. Entri yang sangat berguna untuk rujukan murid2..

  ReplyDelete
 21. Terimah kasih kerana kamu membantu saya dengan sejarah projek kepada PT3 2015

  ReplyDelete
 22. takde function right click ni yg masalah ni.. nak copy paste kat microsoft word tapi disabled. Kalau print pun tulisan tak besar laa..

  ReplyDelete
 23. Tq you. Semua ni salin bolehkan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xbole salin. Ini sebagai contoh je. Kena buat sendiri.

   Delete
 24. mcm mn nk print 1 jer

  ReplyDelete
 25. boleh tahan la.....

  ReplyDelete
 26. Thankzz for the all informations...thanks can give me the clues to do all the PT3..:)

  ReplyDelete
 27. thank you so muchhhh!!!!

  ReplyDelete
 28. cik balqis umo brp? entri ni sgt brguna tpi tkot kawan satu skola pon ade gune nnti jadi plagiat pulak.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saya cikgu. Bkn satu sekolah, satu malaysia guna. Sebab tu sy kata ini contoh sahaja. Sebagai panduan. Kena buat sendiri.

   Delete
 29. mklumat nie sngt mmbantu sya

  ReplyDelete
 30. mcm mana nak prints

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dekat menu tab browser awak di sebelah kanan ade function print

   Delete
 31. kenapa takleh copy paste...saya nak jadikan point form

  ReplyDelete
 32. boleh ikut tak ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jangan ikut sebijikk2, nanti terplagiat kang.

   Delete
 33. kaedah kajian yg utk merujuk buku tu...yg bahagian " saya juga turut merujuk buku dari .............." tempat kosong tu kena tulis apa? saya tak paham.

  ReplyDelete
 34. thnks , sngtttt membntuu. mula2 dpt soalan, mmg xthu nk buat mcm mana.
  hehe :)

  ReplyDelete
 35. nk tnya .knapa saya xjmpa tmpt untuk print di blogger ni

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ada di menu tab browser anda. Nk print boleh, save as pdf pun boleh

   Delete
 36. It os very help me doing my sej paper . Tq

  ReplyDelete
 37. Blog menarik, kemas, teratur. huhu. Senang kerja saya :D

  ReplyDelete
 38. syoknya !!!! copy je semua
  ngan tukar sikit

  ReplyDelete
 39. Thank you cik balqis atas maklumat yang di berikan sya akan manfaatkan maklumat itu sebaik mungkin....😉😉😉😉😉

  ReplyDelete
 40. Thank you cik balqis atas maklumat yang di berikan sya akan manfaatkan maklumat itu sebaik mungkin....😉😉😉😉😉😉😉😉😉

  ReplyDelete
 41. bila nak buka ni ? huhuhu

  ReplyDelete
 42. kak tak retilah...susah...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Klo xfhm jugak..kne rujuk pada cikgu la ye.

   Delete
  2. KAK MACAM MANA NAK PRINT

   Delete
 43. terima kasih..sgt membantu tpi ingt chegu sye kte dlm rujukan tak boleh tulis url yg ade blogspot...boleh dktekan PLAGIAT..chegu sye ktelah...tak tau kebenarannye...sorry klo bende nih tak betul

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ade certain guru kata boleh. Ada yg kata tak. Terpulang pd cikgu masing2 ye.

   Delete
 44. Kalau tak boleh tiru sebijik2 , habis nak cari kat mne lg ? susah -.-"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mmg xbole tiru. Kena buat ayat sendiri. Klo nak pun boleh ambil isi penting je. Sbb tu sy kata ini semua hanya contoh.

   Delete
 45. Boleh ke buat bahan rujukan??

  ReplyDelete
 46. Boleh ke buat sumber rujukan blog ni....

  ReplyDelete
 47. Rrtttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  ReplyDelete
 48. Rrtttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  ReplyDelete
 49. Mak Kau Hijau!!!!!!!!!!!!!! Bapak Kau Keling!!!!!!!!!!............But Anyway Thanks..............

  ReplyDelete
 50. nak hajee saya plagiat , tapi kalau kantoi . kelar leher lah .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha..brani ke copy? Jgn copy kalau nak A. :)

   Delete
  2. macam mana saya nak save dlm pendrive? kenapa saya try copy nak paste dlmword tk boleh ? jadi mcm mana saya nak save dlm pendrive?

   Delete
  3. bg copy atas ni xbleh ka

   Delete
  4. nk print mcm mna

   Delete
  5. senang kerja nak buat kalau macam nie....hi..hi..hi..

   Delete
  6. lapa comey mg

   Delete
 51. mmg tak leh copy kan

  ReplyDelete
 52. nak copy boleh x nk buat sumber rujukan

  ReplyDelete
 53. tajuk tu nk cari kat mane erk?x paham la sis..

  ReplyDelete
 54. asal la x bg copy atas ni ja.. xla susah sgt,, 6pk la jugak ikhlas nk tolong... klau save xnaik gambar2 xperlu xpa la... ni nek suma.. lahai

  ReplyDelete
 55. takboleh nak copy ke nak buat sebagai rujukan

  ReplyDelete
 56. hey can i know how to copy ? or can give any link about this topic

  ReplyDelete
 57. tahu tak dr mne nk download document perjanjian persekutuan 1895 ?

  ReplyDelete
 58. ape tajukyang sesuai ?

  ReplyDelete
 59. thakss ...haishh pandainyee akak ><

  ReplyDelete
 60. plagiat,plagiat,plagiat, mcm mne bdak2 nk menhayati sejarah malaysia.. klau jawapan semua dh ade

  ReplyDelete
 61. nak copy pun tak leh adoiii

  ReplyDelete
 62. Admin pelajar ke cikgu?

  ReplyDelete
 63. nak tanya, macam mana nak buat template tak dpt di highlight macam blog cikgu ni?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh..masukkan coding..bru boleh disable semua. Ade certain coding hny bole disable chrome je tp mozilla still bole highlight. Kne pndai cari.

   Delete
  2. thankyou admin

   Delete
 64. Sy ibu kpd student pt3 thn ni...Thank a lot cikgu sbb bg panduan mcm ni....sbb sy tgk anak sy pening dgn tugasan Sejarah ni...bila sy tgk yg ckg dia bagi....saya laaaagi pening....huhuhuu...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hehe. Sama2. Sy pun bantu student sy jugak. ;)

   Delete
 65. trimas bbyk sgt2 mmbntu..saya suka!!

  ReplyDelete
 66. macam mana nak print ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Klik pada menu tab browser awk yg ada 3 garis jalur di bahagian atas sebelah kanan.

   Delete
 67. nilai murni tu nak kena huraikan tak?

  ReplyDelete
 68. mcm mna nk print yee

  ReplyDelete
 69. dah save, tp nk tekan benda tu tak keluar pulak

  ReplyDelete
  Replies
  1. asahina brothersJune 28, 2015 9:58 PM

   haah betoi3 sya dah cuba tpi yg klur mende lain

   Delete
  2. cuba save as pdf plak..ada error kut..hehe :P

   Delete
 70. thanks sebab kongsi panduan nie..hoho :D

  ReplyDelete
 71. thank you so much..............because you helped us so much

  ReplyDelete
 72. tiz in an amazing and helpful blog...but sis get some jurnals berkaitan dgn tajuk ini pls??

  ReplyDelete
 73. sis tiz iz an amazing nreally very helpful blog...but cn i some jurnals based on tis tajuk pls?

  ReplyDelete
 74. tq cikgu bnyk2 sbb last-last minit cari bhn hehe klu x kena ganyang sya dgn cikgu sjrh tpi cikgu penyelamat sya

  ReplyDelete
  Replies
  1. ahaha..jgn buat kerja last minit ye. sma2 :D

   Delete
 75. Thank U Very Cik BALQIS!!!
  I get in mny ans in dis!!!
  I think!I cn get gred high!!

  ReplyDelete
 76. hahah TERBAEK CIKGU THANKS

  ReplyDelete
 77. can i know where is tab menu

  ReplyDelete
 78. semua tak reti nak print XD ni dah masuk skola menengah amal-ii kanlah blaja selok belok komputer yea :')

  ReplyDelete
 79. Asal private sangat ? bebudak nak copy pun susah .

  ReplyDelete
 80. good!! membantu sgt.. but ade yg x complete.. :(

  ReplyDelete
 81. thanks 4 the sample answer..............

  ReplyDelete
 82. thank you very much , you have help me with my work such a great deal ! i love you so much !

  ReplyDelete
 83. tlongkan sent dekat emel ni bole tak ? akusuperbb@gmail.com .. nk print ni :(

  ReplyDelete
 84. ckgu tajuk tu hanya skadar tajuk kan?isi kandungn dia masih n ttap sama?

  ReplyDelete
 85. ckgu tajuk tu hanya skadar tajuk je kan?isi kandungan ttap sama?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ye, hanya tajuk ikut kreativiti. Yg lain sama

   Delete
 86. bagi ssiapa yg x jumpa toggle 3 line utk print tu,mksudnya anda punya browser sudah usang,anda perlu update browser anda :)

  ReplyDelete
 87. Amat berguna Geografi pun berguna sangat. saya berharap smua bdak pt3 lulus dngn cemerlang. Amin :). God bless ! :) terima kasih cikgu :')

  ReplyDelete
 88. Jazakillahu khairan kathira.. :)
  May Allah bless u with Rahmah.. Aamin..

  ReplyDelete
 89. Bab berapa yg tingkatan dua tu?

  ReplyDelete
 90. di bawah faktor pemeteraian persetiaan persekutuan; iaitu krisis kewangan pahang, kebangkitan pahang berlangsung pada tahun 1891 hingga 1894--bukannya 1981 hingga 1985.

  tolong betulkan bagi mengelakkan penyampaian maklumat salah :)

  ReplyDelete
 91. cam mane nak buat karangan dia bagi contoh boleh ???

  ReplyDelete
 92. Alhamdulillah.. terima kasih banyak2 cikgu.. inshaa allah apa yang cikgu share ni lebih baik daripada yang menerima. Allah sahaja yang balas kebaikan cikgu ..

  ReplyDelete
 93. Alhamdulillah.. terima kasih banyak2 cikgu.. inshaa allah apa yang cikgu share ni lebih baik daripada yang menerima. Allah sahaja yang balas kebaikan cikgu ..

  ReplyDelete
 94. kenapa saya nak print tak boleh ye? saya try print kat webpage lain boleh. cuma webpage ni je tak boleh. kenapa ye?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sy x pasti plak sbb yg lain bole je print.

   Delete
 95. Thank u so much..
  Sgt membantu dlm tugasan ini....
  Love and peace!!!!

  ReplyDelete
 96. terima kasih atas perkongsian :-)

  ReplyDelete
 97. yang baik2 je taw!
  thanks

  ReplyDelete

komen yang baik2 je taw!
thanks! arigatou! gracias! danke! gamsahabnida!
(✿◠‿◠)

Copyright © 2008-2020 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®