Thursday, April 27, 2017

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2017 Peristiwa Bersejarah


Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan / Folio / Kerja Kursus Sejarah PT3 2017Tajuk : Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda


"Anda dikehendaki membuat kajian tentang satu peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda. Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan"
Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut: 

(a) Tajuk kajian : *tajuk terpulang pada anda mengikut kreativiti sendiri*

contoh : 
 • sambutan yang dianjurkan di kawasan tempat tinggal - program gotong royong, festival, pertandingan, dll
 • pertandingan yang dianjurkan secara besar-besaran seperti pertandingan berbasikal peringkat antarabangsa seperti "Le-Tour de Langkawi" dan lain-lain
 • Majlis perasmian di kawasan tempat tinggal sebagai contoh perasmian pembukaan surau, taman permainan, restoran, hospital, klinik, sekolah, dll
 • peristiwa atau tragedi seperti banjir besar, tsunami, banjir kilat, fenomena El-Nino, hari kemerdekaan, pengisytiharan kemerdekaan, pembunuhan JWW Birch, 
 • peristiwa berlaku di sekolah, contohnya Hari Olahraga / Sukan Sekolah / Merentas Desa, Hari Anugerah Cemerlang, Hari Guru, dll

(b) Nama penulis - *Nama anda*

(c) Isi kandungan:
 1. Pengenalan - menjelaskan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda
 2. Menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah 
 3. Menerangkan peristiwa bersejarah secara kronologi - Kronologi maksudnya peristiwa sejarah mengikut urutan masa. contoh masa yang diambil ialah sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku.
 4. Menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara
 5. Menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

(d) Rumusan - pengetahuan, nilai dan harapan yang releven
  
(e) Sumber rujukan - Menyenaraikan jenis sumber: buku / internet / akhbar / majalah


PERANCANGAN KERJA 

Perancangan (10 Markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat menggambarkan keseuruhan kandungan hasil penulisan. ia meliputi aspek berikut:
 • jadual kerja / senarai semak
 • objektif kajian
 • menetapkan kaedah kajian
 • menetapkan tajuk
 • menyediakan kerangka kasar penulisan
 • menyatakan sumber

Contoh:
JADUAL KERJA / SENARAI SEMAK
Bil
Tarikh
Perkara
Catatan
1
April 2017
Menerima taklimat daripada guru mata pelajaran Sejarah berkaitan penulisan tugasan

2

Membuat rujukan awal ke laman web yang berkaitan dengan tajuk yang diberi sebagai persediaan awal

3

Mengenalpasti cara penulisan tugasan, Menentukan tajuk penulisan

4

Membuat rujukan lanjut berkaitan dengan tajuk tugasan menerusi internet, buku, majalah, akhbar, makalah, jurnal untuk mendapatkan bahan penulisan

5

Menulis kerangka kasar penulisan

6

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan guru dengan lebih teliti dan kemas

7

Menulis Pengenalan Peristiwa Bersejarah

8

Menulis penerangan mengenai faktor berlakunya peristiwa bersejarah

9

Menulis peristiwa bersejarah secara kronologi

10

Menulis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini

11

Menulis kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara

12

Menulis iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

13

Rumusan pengetahuan nilai / unsur dan harapan

14
Mei 2017
Mengemaskini tugasan. Semak dan hantar tugasan


ISI KANDUNGAN
Ianya tidak wajib. nak tulis boleh, tak nak tulis pun takpe. 
*mengandungi penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, lampiran, rujukan*

Contoh:


OBJEKTIF KAJIAN

*contoh*
Kerja khusus ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif :-
1. Melalui kajian yang dijalankan saya mendapat kemahiran mencari dan mengumpul fakta peristiwa sejarah mengenai .........
2. Saya dapat menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah di tempat tinggal saya.
3. Saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci peristiwa bersejarah secara kronologi 
4. Melalui kajian kerja khusus ini juga saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganilisis maklumat berkaitan peristiwa bersejarah
5. Dapat melahirkan perasaan bangga terhadap terhadap peristiwa bersejarah yang terdapat di Negara kita dan menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah


KAEDAH KAJIAN

Sebanyak 4 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik, iaitu: 

(a) Kaedah analisis dokumen/buku/akhbar

Saya juga turut merujuk dokumen/buku/akhbar dari ............ untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

(b) Kaedah penyelidikan Pusat Sumber Sekolah / Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri
Saya juga turut mengunjungi Pusat Sumber Sekolah/Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. *Nyatakan jika anda juga melawat Perpustakaan luar dari sekolah, contohnya : Perpustakaan Negara*

(c) Muat turun sumber dari internet
Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

(d) Bimbingan Guru

Saya telah mendapat bimbingan guru Sejarah, iaitu Encik/Puan/Cik ………………………….

*Contoh skrip kaedah temu ramah ada di bawah. sila scroll ye*


PROSES AWAL

Proses awal (20 markah) ialah proses di mana anda mencari maklumat mengenai peristiwa bersejarah yang anda pilih dari pelbagai sumber. Cari beberapa bahan/sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat khabar, broshur, pamplet ataupun bahan dari internet untuk dibawa ke sekolah dan tunjukkan pada guru anda. maklumat anda mestilah sangat tepat dan lengkap serta sangat sesuai dengan tugasan.


KERANGKA AWAL / KASAR PENULISAN

Kerangka awal / kasar dibina sebagai draf kepada tugasan anda. anda perlu menghuraikan serba sedikit secara ringkas isi yang anda akan huraikan di dalam tugasan penuh. 

Contoh:

Bil
Perkara
Huraian
1
Pengenalan
Huraikan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda:
Lokasi: ..................................
Tahun berlaku peristiwa: ........................
Sejarah peristiwa: ......................          (tulis sumber isi)
2
Faktor berlakunya peristiwa bersejarah
Huraikan beberapa faktor berlaku peristiwa bersejarah:
Faktor 1: .......................        (sumber isi dari mana)
Faktor 2: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 3: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 4: ........................        (sumber isi dari mana)
3
Kronologi peristiwa bersejarah
Terangkan rentetan masa (tahun) sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku :
Tahun 1970 : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun (kini) : (terangkan)
4
Kesan / impak peristiwa bersejarah 
Huraikan kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap:

Diri sendiri: (huraikan)


Masyarakat setempat: (huraikan)

Negara: (huraikan)
5
Iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah
Isi 1: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 2: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 3: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 4: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................
6
Rumusan
Pengetahuan: melalui kajian ini saya mendapati banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan peristiwa bersejarah ini dijaga dan dipelihara. Selain itu, ......

Nilai: Saya sedar bahawa usaha untuk memelihara dan memulihara bangunan / binaan bersejarah bukanlah sesuatu usaha yang mudah dan perlu dipertahankan...

Harapan: Saya berharap supaya bangunan / binaan bersejarah dapat dijaga dan dikekalkan bagi memastikan khazanah negara...
7
Sumber
Mesti lengkap menurut turutan di atas


PENGENALAN

Pengenalan (5 markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat menggambarkan kandungan hasil penulisan. 


Contoh:LATAR BELAKANG

Di dalam tugasan ini, anda boleh jelaskan dan huraikan isi-isi berikut:

 • sejarah dan latar belakang mengenai peristiwa bersejarah di tempat anda dengan memberi gambaran keseluruhan kandungan penulisan / kajian
 • tahun peristiwa berlaku dan lokasi di mana peristiwa tersebut berlaku
FAKTOR BERLAKUNYA PERISTIWA BERSEJARAH

Dalam tugasan faktor berlakunya peristiwa bersejarah (15 markah), anda harus menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih dengan tepat dan sangat lengkap. 

Contoh:

Festival layang-layang - Memperkenalkan kepada masyarakat tentang permainan tradisional agar permainan ini akan sentiasa dikenali oleh generasi akan datang


Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.    


KRONOLOGI PERISTIWA BERSEJARAH

Anda harus menerangkan (15 markah) rentetan masa berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih tersebut mengikut urutan masa. Penerangan kronologi termasuk tahun sebelum peristiwa berlaku, tahun semasa peristiwa berlaku dan tahun selepas peristiwa berlaku

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.  KESAN / IMPAK PERISTIWA BERSEJARAH 

Anda harus menghuraikan dan menerangkan (15 markah) dan menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara. impak yang dihuraikan boleh menggunakan kesan-kesan positif dan juga masukkan kesan-kesan negatif.

Contoh:

Diri sendiri
 • kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara agar sejarah tidak akan berulang kembali
 • Menyuntik semangat generasi baharu supaya tidak mengulangi kesilapan dalam sejarah dan terus membetulkan kesilapan dalam sejarah 
 • peristiwa kemerdekaan - lebih menghargai jasa pejuang-pejuang tanah air dan membangkitkan semangat patriotisme
 • Dapat membentuk akhlak mulia dalam kalangan pelajar
 • Mengisi masa lapang dengan perkara yang bermanfaat
 • Kebaikan: dapat mewujudkan interaksi antara pengunjung, dapat meluangkan masa beramai-ramai serta dapat menghilangkan rasa penat.
 • Keburukan: membazirkan pengunaan kertas 

Masyarakat setempat: 
 • Akan lahir masyarakat yang hidup bersatu padu, meraka akan tahu bertapa pentingnya hidup dalam satu negara
 • tsunami - terpaksa membina dan membaikpulih kawasan kediaman
 • Mengeratkan hubungan antara satu sama lain
 • Bekerjasama dan berganding bahu sesama masyarakat

Negara: 
 • Akan lahir sebuah negara yang maju dan harmoni
 • memberi iktibar kepada generasi baharu supaya tidak mudah terpedaya dengan anasir-anasir luar dalam pentadbiran negara
 • Melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta berdisiplin
 • Membentuk pelajar yang berkualiti dalam bidang akademik dan sukan

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda. 
IKRIBAR DARIPADA PERISTIWA BERSEJARAH

Untuk menyiapkan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah (10 markah), tidak perlu sumber-sumber asal artikel mengenai topik ini kerana langkah-langkah ini merupakan idea dan buah fikiran anda sendiri. Ini adalah tugasan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi). Anda boleh menghuraikan beberapa isi-isi berikut:


Aktiviti Kejohanan / Sukantara / Sukan Sekolah
 • sihat tubuh badan
 • dapat menyertai acara-acara yang sihat
 • mengasah bakat sendiri dalam acara tertentu


RUMUSAN

Rumusan (5 markah) mengenai Peristiwa Bersejarah boleh anda huraikan kepentingan peristiwa yang menjadi sejarah dan lambang kepada negara. Huraikan mengenai pengetahuan, nilai-nilai, harapan yang releven, unsur-unsur tinggalan warisan dan kelebihan mempunyai  sejarah yang memberi impak kepada industri pelancongan. 

Contoh:
Rakyat harus menghargai keharmonian yang ada ini sebelum semuanya dirampas dan lenyap begitu sahaja.

Peristiwa bersejarah ini memang patut dijadikan iktibar supaya rakyat majmuk berbilang kaum dan pegangan agama dapat bergerak lebih dekat kepada perpaduan antara kaum dan integrasi nasional.

Kini menjadi tanggungjawab semua kaum, baik yang tua dan muda untuk mempertahankan kemakmuran dan perkukuhkan perpaduan negara ini.

Jadikan peristiwa bersejarah ini sebagai satu pengajaran untuk kita terus maju. Pendek kata, ambil yang jernih dan buang yang keruh.


Artikel yang boleh dijadikan sebagai rujukan:

- belum ada -SUMBER RUJUKAN

Senaraikan sumber rujukan (5 markah) seperti internet, buku, jurnal, artikel, majalah, sumber orang dan sebagainya. Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian. anda haruslah menulis sumber rujukan dengan releven, betul dan pelbagai. anda juga digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul data. untuk tugasan ini, anda digalakkan mencari maklumat dengan membuat lawatan sendiri ke bangunan / binaan sejarah yang anda pilih untuk mendapatkan maklumat yang sahih.

Contoh penulisan sumber & rujukan:


(g) Sumber rujukan
(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
 • buku
 • internet
 • akhbar
 • majalah
 • orang sumber
a. Buku
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
 • Mohamad Noordin Sopiee, 1967. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

b. Jurnal
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. 
atau
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Diperoleh (Tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.
 • Ishak bin Tadin, 1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”, dalam JSEAH. Vol 1. Mac 1960.

c. Ensiklopedia / Wikipedia
dari internet:
 • Judul artikel (Tahun). Dalam 'Judul Ensiklopedia'. Diperoleh (tarikh diperoleh) dari (url laman web artikel yang diperoleh)

dari buku:
 • Judul petikan. (Tahun penerbitan). Dalam Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

d. Akhbar
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat.
atau
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • (Tajuk akhbar) Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Diperoleh Julai 3, dari http://www.utusan.com.my/..../

e. Orang Sumber
 • Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun. No 21, Jalan Lundu 7, Taman  Beringin, 52000 Kuala Lumpur.
 • Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak, 68100 Selangor.

f. Temubual
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Temubual].

contoh:
 • Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Temubual]. 

g. VCD
Judul VCD. (Tahun penerbitan). [VCD]. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • VCD Language and verbal skills. (1976). [VCD]. Virginia: Association for Retarded Citizen. 

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. 

j. Majalah
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat. 

k. Sumber lain :
- artikel dari internet (Jenis sumber, alamat/punca sumber)
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

Internet
 • http://geocities.com/kamashara/unionsm.html
 • http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.html

l. Kamus 
Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. 

NOTA: nak lebih faham, boleh download cara penulisan sumber di sini*kebanyakannya masih di dalam proses. sabar ye..busy sikit di sekolah jugak..hehe*


*************************************************************************

Anda dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) daripada mana-mana pihak seperti di blog-blog lain yang tidak mempunyai sumber asal yang sahih. Sebagai peringatan, sekiranya anda didapati melakukan plagiat, anda berkemungkinan digagalkan atau diberikan gred yang tidak memuaskan. Diharap panduan / jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!


Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh dicopy. anda faham erti copyright, kan? 

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:
1. chrome dan mozilla user : 
guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print. 

2. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf. 

3. Terus tekan CTRL-P untuk print terus.


Good Luck!

Read More »

Sunday, April 23, 2017

Keputusan Anugerah Meletop Era (AME) 2017Terdapat sebanyak 18 kategori yang dipertandingkan. Peminat boleh mengundi secara dalam talian melalui laman web rasmi, khidmat pesanan ringkas (SMS) ataupun melalui aplikasi Astromobile. Program ini ditaja oleh kosmetik Aurawhite.

Cukup sinonim dengan jenama MeleTOP dan AME, pasangan hos yang tidak perlu diperkenalkan lagi iaitu Nabil Ahmad dan Neelofa akan digandingkan sekali lagi untuk menggalas tanggungjawab bersama sebagai hos pada malam gilang gemilang itu bersama-sama dengan Johan.

Berikut ini senarai keputusan penuh dan gambar-gambar sekitar AME2017:Fesyen MeleTOP
 • Fattah Amin
 • Neelofa
 • Nur Fazura
 • Scha Alyahya
 • Vivy Yusof

Artis Baharu MeleTOP
 • Aiman Tino
 • Alvin Chong
 • Khai Bahar
 • Mat Dan
 • Nadya Syahera


Bintang Online MeleTOP
 • Datuk Siti Nurhaliza
 • Fattah Amin
 • Jep Sepahtu
 • Neelofa
 • Zizan Razak

Couple MeleTOP
 • Akim Ahmad & Stacy
 • Amar Baharin & Amyra Rosli
 • Jihan Muse & Ungku Hariz
 • Saharul Ridzwan & Deena Emir
 • Shukri Yahya & Tya AdnanSi Cilik MeleTOP
 • Aaira Ameena
 • Aaisyah Dhia Rana
 • Lara Alana
 • Seri Aileen Marissa
 • Yusof IskandarProgram Radio MeleTOP
 • JoHaRa Pagi Era
 • Sembang Sinar
 • Sepahtu Sinar
 • Super 40 Era Bersama Radin
 • Suria Cinta


Penyampai Radio MeleTOP
 • DJ Lin - Suria
 • Haniff - Era
 • Jep - Sinar
 • Johan (Raja Lawak) - Era
 • Shuib (Sepahtu) - Sinar

Program MeleTOP
 • Gegar Vaganza S3
 • Maharaja Lawak Mega 2016
 • Manisnya Cinta DUKE
 • Super Spontan All Star (episod Datuk Siti Nurhaliza)
 • Taste Selebriti (episod Neelofa)


Hos MeleTOP
 • Aliff Satar
 • Datuk AC Mizal
 • Johan (Raja Lawak)
 • Nabil Ahmad
 • Neelofa

Drama MeleTOP 
 • 7 Hari Mencintaiku
 • Dia Semanis Honey
 • Lara Aishah
 • Menongkah Kasih
 • Suri Hati Mr. Pilot 

Pelakon TV MeleTOP
 • Ayda Jebat
 • Fattah Amin
 • Neelofa
 • Shukri Yahaya
 • Siti Nordiana

Artis Lawak MeleTOP
 • Abam Bocey
 • Achey Bocey
 • Ajak Shiro
 • Johan (Raja Lawak)
 • Kamal Adli

Grup/Duo MeleTOP
 • Akim & The Majistret
 • Caliph Buskers
 • Datuk Siti Nurhaliza & Faizal Tahir
 • Hafiz & Misha Omar
 • Syamsul Yusof & MawiPenyanyi MeleTOP
 • Aizat Amdan
 • Ayda Jebat
 • Datuk Siti Nurhaliza
 • Khai Bahar
 • Siti Nordiana


Lagu MeleTOP
 • Hidup Dalam Mati (Syamel)
 • Kalah Dalam Menang (Mawi & Syamsul Yusof)
 • Ku Rela Dibenci (Aiman Tino)
 • Pencuri Hati (Ayda Jebat)
 • Sejati (Faizal Tahir)

Filem MeleTOP
 • Aliff Dalam 7 Dimensi
 • Boboiboy
 • Langit Cinta
 • Munafik
 • Ola Bola

Bintang Filem MeleTOP
 • Alif Satar
 • Fasha Sandha
 • Nabila Huda
 • Nur Fazura
 • Syamsul Yusof
Anugerah Top Top Top Meletop Lelaki
Fattah Amin

Anugerah Top Top Top Meletop Wanita
Neelofalovenota: nama pun undian peminat. Peminat #lofattah belum move on lagi. Terima jelahhh~Read More »
Copyright © 2008-2017 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®